अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with व: 971
वंश वंश वंशका वंशरोचना वक्तव्य वक्तृ वक्त्र वक्र वक्र वक्षस् वङ्क्षण वङ्ग वचन वचनेस्थित वचस् वचा वज्र वज्र वज्रद्रु वज्रनिर्घोष वज्रपुष्प वज्रिन् वञ्चक वञ्चक वञ्चित वञ्जुल वञ्जुल वञ्जुल वट वटी वडवा वडवानल वड्र वणिग्भाव वणिज् वणिज्या वण्टक वत्स वत्स वत्स वत्सक वत्सतर वत्सनाभ वत्सर वत्सर वत्सल वत्सादनी वद वदन वदान्य वदान्य वदावद वध वधू वधू वधू वधू वध्य वन वन वनतिक्तका वनप्रिय वनमक्षिका वनमालिन् वनमुद्ग वनशृङ्गाट वनस्पति वनहुताशन वनायुज वनिता वनिता वनीयक वनौकस् वन्दा वन्दारु वन्दिन् वन्दी वन्ध्य वन्ध्या वन्या वपन वपा वपा वपुस् वप्र वप्र वप्र वमथु वमथु वमि वयःस्था वयःस्था वयःस्था वयस् वयस्थ वयस्य वयस्या वर वर वर वरटा वरटा +वरण वरण वरण वरण वरत्रा वरत्रा वरद वरवर्णिनी वरवर्णिनी वराङ्ग वराङ्गक वराटक वराटक वरारोहा वराशि वराह वरिवसित वरिवस्या वरिवस्यित वरिष्ठ वरिष्ठ वरी वरीयस् वरुण वरुण वरुण वरुणात्मजा वरूथ वरूथिनी वरेण्य वर्कर वर्ग वर्च वर्चस्क वर्ण वर्ण वर्ण वर्णक वर्णित वर्णिन् वर्तक वर्तक वर्तन वर्तन वर्तनी वर्ति वर्तिक वर्तिष्णु वर्तुल वर्त्मन् वर्त्मन् वर्धक वर्धकि वर्धन वर्धन वर्धमान वर्धमानक वर्धिष्णु वर्ध्री वर्मन् वर्मित वर्य वर्या वर्वणा वर्ष वर्ष वर्षवर वर्षा वर्षाभू वर्षाभ्वी वर्षीयस् वर्ष्मन् वर्ष्मन् +वलक्ष वलज वलजा वलभी वलय वलयित वलिन वलिभ वलिर वलीक वलीमुख वल्क वल्कल वल्गित वल्मीक वल्लकी वल्लभ वल्लभ वल्लरि वल्लव वल्ली वल्लूर वश वशक्रिया वशा वशा वशा वशिक वशित्व वशिर वशिर वश्य वषट् वषट्कृत वसति वसन वसन्त वसा वसु वसु वसु वसु वसुक वसुक वसुदेव वसुधा वसुन्धरा वसुमती वस्त वस्ति वस्त्य वस्त्र वस्त्रवेश्मन् वस्न वस्नसा वह वह्नि वह्नि वह्निशिख वह्निसंज्ञक वा वा वा +वाक्पति वाक्पति वाक्य वागीश वागुरा वागुरिक वाग्मिन् वाङ्मुख वाचंयम वाचस्पति +वाचां पति वाचाट वाचाल वाचिक वाचोयुक्तिपटु वाच् वाच्यलिङ्ग वाज वाजिदन्तक वाजिन् वाजिन् वाजिन् वाजिशाला वाञ्छा वाट्यालक वाडव वाडव वाडव वाडव्य +वाणि वाणि वाणिज वाणिज्य वाणिज्य वाणिनी वाणी वात वातक वातकिन् वातपोथ वातप्रमी वातमृग वातरोगिन् वातायन वातायु +वाति वातूल वात्सक वादित्र वाद्य वान वानप्रस्थ वानप्रस्थ वानर वानस्पत्य वानीर वानेय वापी वाप्य वाम वाम वामदेव वामन वामन वामन वामलूर वामलोचना वामा वामी वायदण्ड वायस वायसाराति वायसी वायसोली वायु वायुसख +वार वार वार वारण वारणबुसा वारबाण वारमुख्या वारस्त्री वाराही वाराही वारि वारिद वारिपर्णी वारिप्रवाह वारिवाह वारी वारुणी वार् वार्त वार्त वार्ता वार्ता वार्ता वार्ताकी वार्तावह वार्धक वार्धक वार्धुषि वार्धूषिक वार्षिक वालधि वालहस्त वालुक वालेय वाल्क वाल्मीकि वावदूक वाशिका वाशित वास वास वासक वासगृह वासना वासन्ती वासयोग वासर वासव +वासित वासित वासित वासिता वासुकि वासुदेव वासू वास्तु वास्तुक वास्तोष्पति वाह वाह वाहद्विषत् वाहन वाहस वाहित्थ वाहिनी वाहिनी वाहिनी वाहिनीपति वि विकङ्कत विकच विकर्तन विकलाङ्ग विकसा विकसित विकस्वर विकार विकार विकासिन् विकिर विकीरण विकुर्वाण विकृत विकृत विकृति विक्रम विक्रम विक्रय विक्रयिक विक्रान्त विक्रिया विक्रेतृ विक्रेय विक्लव विक्षाव विगत विगतार्तवा विग्र विग्रह विग्रह विग्रह विग्रह विघस विघ्न विघ्नराज विचक्षण विचयन विचर्चिका विचारणा विचारित विचिकित्सा विच्छन्दक विजन विजय विजिल विज्ञ विज्ञात विज्ञान विटङ्क विटप विटप विटपिन् विट्खदिर विट्चर विडङ्ग वितथ वितरण वितर्दि वितस्ति वितान वितान वितुन्न वितुन्नक वितुन्नक वितुन्नक वित्त वित्त वित्त विदर विदारक विदारिगन्धा विदारी विदित विदित विदिश् विदु विदुर विदुल विदुल विद्ध विद्धकर्णी विद्याधर विद्युत् विद्रधि विद्रव विद्रुत विद्रुम विद्रुमलता विद्वस् विद्वस् विद्वेष विधवा विधा विधा विधा विधातृ विधि विधि विधि विधि विधु विधु विधु विधुत विधुन्तुद विधुर विधुवन विधूनन विधेय विनयग्राहिन् विना विनायक विनायक विनाश विनाशोन्मुख विनीत विनीत विन्दु विन्ध्य विन्न विन्न विपक्ष विपञ्ची विपण विपणि विपणि विपत्ति विपथ विपद् विपर्यय विपर्यास विपश्चित् +विपादिका विपादिका विपाशा विपाश् विपिन विपुल विपुला विप्र विप्रकार विप्रकृत विप्रकृष्टक विप्रतीसार विप्रयोग विप्रलब्ध विप्रलम्भ विप्रलम्भ विप्रलाप विप्रश्निका विप्रुष् विप्लव विबन्ध विबुध विभव विभाकर विभात विभावरी विभावसु विभावसु विभीतक विभूति विभूषण विभ्रम विभ्रम विभ्राज् विमनस् विमर्दन विमर्श विमला विमलार्थक विमातृज विमान वियत् वियद्गङ्गा वियम वियात वियाम विरजस्तमस् +विरञ्चि विरति विरल विराज् विराव विरिञ्चि विरूपाक्ष विरोचन विरोचन विरोध विरोधन विरोधोक्ति विलक्ष विलक्षण +विलपन विलम्भ विलाप विलास विलीन विलेपन विलेपन विलेपी विवध विवर विवर्ण विवश विवस्वत् विवस्वत् विवाद विवाह विविक्त विविक्ति विविध विवेक विशङ्कट विशद विशर विशल्या विशल्या विशल्या विशसन विशाख विशाखा विशाय विशारण विशारद विशाल विशालता विशालत्वच् विशाला विशिख विशिखा विशेष विशेषक विश् विश् विश् विश्राणन विश्राव विश्रुत विश्व विश्व विश्व विश्वकद्रु विश्वकर्मन् विश्वकेतु +विश्वक्सेन विश्वभेषज विश्वम्भर विश्वम्भरा विश्वरूप विश्वसृज् विश्वस्ता विश्वा विश्वामित्र विश्वास विष विष विषधर विषमच्छद विषय विषय विषय विषय विषयिन् विषवैद्य विषा विषाण विषाणी विषुवं विषुवत् विष्किर विष्टप विष्टर विष्टरश्रवस् विष्टि विष्ठा विष्णु विष्णुक्रान्ता विष्णुपद विष्णुपदी विष्णुरथ विष्य विष्वक् विष्वक्सेन विष्वक्सेनप्रिया विष्वक्सेना विष्वद्र्यञ्च् विसंवाद विसर विसर्जन विसर्पण विसार विसारिन् विसृत विसृत्वर विसृमर विस्त विस्तर विस्तार विस्तार विस्तृत विस्पष्ट विस्फार विस्फोट विस्मय विस्मयान्वित विस्मृत विस्र विस्रम्भ विस्रम्भ विस्रसा विहग विहङ्ग विहङ्गम विहङ्गिका विहसित विहस्त विहापित विहायस् विहायस् विहायस् विहार विह्वल वीकाश वीचि वीणा वीणादण्ड वीणावाद वीत वीतंस वीति वीतिहोत्र वीथि वीथी वीध्र वीनाह वीर वीर वीर वीरण वीरतर वीरतरु वीरपत्नी वीरपाण वीरभार्या वीरमातृ वीरवृक्ष वीरसू वीरहन् वीराशंसन वीरुध् वीर्य वीर्य वीर्य वीवध वृक वृक वृकधूप वृकधूप वृक्ण वृक्ष वृक्षभेदिन् वृक्षरुहा वृक्षवाटिका वृक्षादनी वृक्षादनी वृक्षाम्ल वृजिन वृजिन वृजिन वृत वृत्त वृत्त वृत्त वृत्ताध्ययनर्द्धि वृत्तान्त वृत्तान्त वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्र वृत्रहन् वृथा वृथा वृद्ध वृद्ध वृद्धत्व वृद्धदारक वृद्धनाभि वृद्धश्रवस् वृद्धसङ्घ वृद्धा वृद्धि वृद्धि वृद्धि वृद्धि वृद्धिजीविका वृद्धोक्ष वृद्ध्याजीव वृन्त वृन्द वृन्दारक वृन्दारक वृन्दिष्ठ वृश्चिक वृश्चिक वृष वृष वृष वृष वृष वृष वृषण वृषदंशक वृषध्वज वृषन् वृषभ वृषल वृषस्यन्ती वृषा वृषाकपायी वृषाकपि वृषी वृष्टि +वृष्णि वृष्णि वेग वेगिन् वेणि वेणी वेणी वेणु वेणुक वेणुध्म वेतन वेतस वेतस्वत् वेत्रवती वेद वेदना वेदान्तिन् वेदि वेदिका वेध वेधनिका वेधमुख्यक वेधस् वेधस् वेधित वेपथु वेमन् वेला वेल्ल वेल्लज वेल्लित वेल्लित वेश वेशन्त वेश्मन् वेश्मभू वेश्या वेश्याजनसमाश्रय वेष वेषवार वेष्टित वेहत् वै वैकक्षिक वैकुण्ठ वैजनन वैजयन्त वैजयन्तिक वैजयन्तिका वैजयन्ती वैज्ञानिक वैणव वैणव वैणविक वैणिक वैतंसिक वैतनिक वैतरणी वैतालिक वैदेहक वैदेहक वैदेही वैद्य वैद्यमातृ वैधात्र वैधेय वैनतेय वैनीतक वैमात्रेय वैयाघ्र वैर वैरनिर्यातन वैरशुद्धि वैरिन् वैवधिक वैवस्वत वैशाख वैशाख वैशेषिक वैश्य वैश्रवण वैश्वानर वैष्णवी वैसारिण वौषट् व्यक्त व्यक्ति व्यग्र व्यजन व्यञ्जक व्यञ्जन व्यडम्बक व्यत्यय व्यत्यास व्यथा व्यध व्यध्व व्यय व्यलीक व्यवधा व्यवहार व्यवाय व्यसन व्यसनार्त व्यस्त व्याकुल व्याकोश व्याघ्र व्याघ्रनख व्याघ्रपाद् व्याघ्रपुच्छ व्याघ्राट व्याघ्री व्याज व्याज व्याड व्याडायुध व्याध व्याधि व्याधि व्याधिघात व्याधित व्यान व्यापाद व्याम व्याल व्याल व्यालग्राहिन् व्यावृत्त व्यास व्यास व्याहार व्युत्थान व्युष्ट व्युष्टि व्यूढ व्यूढकङ्कट व्यूति व्यूह व्यूह व्यूहपार्ष्णि व्योकार व्योमकेश व्योमन् व्योमयान व्योष व्रज व्रज व्रज्या व्रज्या व्रण व्रत व्रतति व्रतति व्रतिन् व्रश्चन व्रात व्रात्य व्रीडा व्रीहि व्रीहि व्रैहेय