अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with अ: 985
+अंघस् अंश अंशु अंशु अंशुक अंशुमती अंशुमत्फला अंशुमालिन् अंस अंसल अंहति अंहस् अकरणि अकूपार अकृष्णकर्मन् अक्ष अक्ष अक्ष अक्ष अक्ष अक्षत अक्षदर्शक अक्षदेविन् अक्षधूर्त अक्षपाद अक्षर अक्षरचण अक्षरचुञ्चु अक्षवती अक्षाग्रकीलक अक्षान्ति अक्षि अक्षिगत अक्षीव अक्षोट अक्षौहिणी अखण्ड अखात अखिल अग अगद अगदङ्कार अगम +अगस्ति अगस्त्य अगाध अगुरु अगुरु अगुरु +अगुरुवासन अग्नि अग्निकण अग्निचित् अग्निज्वाला अग्निभू अग्निमन्थ अग्निमुखी अग्निशिख अग्निशिखा अग्निशिखा अग्न्युत्पात अग्र अग्र अग्र अग्रज अग्रजन्मन् अग्रतः अग्रतःसर अग्रमांस अग्रिय अग्रिय अग्रीय अग्रेदिधिषू अग्रेसर अग्र्य अघ अघ अघमर्षण अघ्न्या अङ्क अङ्क अङ्कुर अङ्कुश अङ्कोट अङ्ग अङ्ग अङ्ग अङ्गण अङ्गद अङ्गना अङ्गना अङ्गविक्षेप अङ्गसंस्कार अङ्गहार अङ्गार अङ्गारक अङ्गारधानिका अङ्गारवल्लरी अङ्गारवल्ली अङ्गारशकटी अङ्गीकार अङ्गीकृत अङ्गुलिमुद्रा अङ्गुली अङ्गुलीयक अङ्गुष्ठ अङ्घ्रि अङ्घ्रिनामक अङ्घ्रिवल्लिका अचण्डी अचल अचला अच्छ अच्युत अच्युताग्रज अज अज +अजकव अजगन्धिका अजगर अजगव अजन्य अजमोदा अजशृङ्गी अजस्र अजा अजाजी अजाजीव अजित अजिन अजिनपत्रा अजिनयोनि अजिर अजिर अजिह्म अजिह्मग अज्जुका अज्झटा अज्ञ अज्ञ अज्ञान अञ्चित अञ्जन अञ्जनकेशी +अञ्जना अञ्जनावती अञ्जलि अञ्जसा अञ्जसा अटनी अटरूष अटवी अटाट्या अट्ट अणक अणवीन अणव्य अणि अणिमन् अणीय अणु अणु अण्ड अण्डकोश अण्डज अण्डज अण्डज अण्डज अतट अतलस्पर्श अतसी अति अति अति अतिक्रम अतिचरा अतिच्छत्र अतिच्छत्रा अतिजव अतिथि अतिथीनां सपर्या अतिनिर्हारिन् अतिनु अतिपथिन् अतिपात अतिपात अतिमात्र अतिमुक्त अतिमुक्तक अतिरिक्त अतिवक्तृ अतिवाद अतिविषा अतिवेल अतिशक्तिता अतिशक्तिभाज् अतिशय अतिशय अतिशोभन अतिसर्जन अतिसारकिन् अतीतनौक अतीन्द्रिय अतीव अत्तिका अत्यन्तकोपन अत्यन्तीन अत्यय अत्यय अत्यर्थ अत्यर्थमधुर अत्यल्प अत्याहित अत्रि अथ अथो अदभ्र अदर्शन अदितिनन्दन अदृश् अदृष्ट अदृष्टि अद्धा अद्भुत अद्भुत अद्मर अद्य अद्रि अद्रि अद्वयवादिन् अधम अधम अधमर्ण अधर अधर अधरेद्युस् अधिक अधिकर्धि अधिकाङ्ग अधिकार अधिकृत अधिक्षिप्त अधिप अधिभू अधिरोहिणी अधिवासन अधिविन्ना अधिश्रयणी अधिष्ठान अधीन अधीर अधीश्वर अधुना अधृष्ट अधोक्षज अधोगन्तृ अधोभुवन अधोमुख अधोम्शुक अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यवसाय अध्यापक अध्याहार अध्यूढा अध्येषणा अध्वग अध्वनीन अध्वन् अध्वन्य अध्वर अध्वर्यु अनक्षर अनङ्ग अनच्छ अनडुह् अनन्त अनन्त अनन्त अनन्ता अनन्ता अनन्ता अनन्ता अनन्ता अनन्यज अनन्यवृत्ति अनय अनर्थक अनल अनवधानता अनवरत अनवरार्ध्य अनवस्कर अनस् अनागतार्तवा अनादर अनामय अनामिका अनायासकृत अनारत अनार्यतिक्त अनाहत अनिमिष अनिरुद्ध अनिल अनिल अनिश अनीक अनीक अनीकस्थ अनीकिनी अनीकिनी अनु अनुक अनुकम्पा अनुकर्ष अनुकल्प अनुकामीन अनुकार अनुक्रम अनुक्रोश अनुग अनुग्रह अनुचर अनुज अनुजीविन् अनुतर्ष अनुतर्षण अनुताप अनुत्तम अनुत्तर अनुपद अनुपदीना अनुपमा अनुप्लव अनुबन्ध अनुबोध अनुभव अनुभाव अनुभाव अनुमति अनुयोग अनुरोध अनुलाप अनुवर्तन अनुशय अनुष्ण अनुहार अनूक अनूचान अनूनक अनूप अनूरु अनृजु अनृत अनृत अनेकप अनेहस् अनोकह अन्त अन्त अन्तःपुर अन्तक अन्तर अन्तरा अन्तराय अन्तराल अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष अन्तरीप अन्तरीय अन्तरे अन्तरेण अन्तरेण अन्तर्गत अन्तर्द्वार अन्तर्धा अन्तर्धि अन्तर्मनस् अन्तर्वंशिक अन्तर्वत्नी अन्तर्वाणि अन्तावसायिन् अन्तिक अन्तिकतम अन्तिका अन्तिकाश्रय अन्तेवासिन् अन्तेवासिन् अन्त्य अन्त्र अन्दुक अन्ध अन्ध अन्ध अन्धकरिपु अन्धकार अन्धतमस अन्धु अन्न अन्न अन्य अन्यतर अन्यतरेद्युस् अन्येद्युस् अन्वक्ष अन्वञ्च् अन्वय अन्ववाय अन्वाहार्य अन्विष्ट अन्वेषणा अन्वेषित अपकारगिर् अपक्रम अपघन अपचय अपचायित अपचित अपचिति अपचिति अपटु अपत्य अपत्रपा अपत्रपिष्णु अपथ अपथिन् अपदान्त अपदिशम् अपदेश अपदेश अपध्वस्त अपभ्रंश अपयान अपरस्पर अपराजिता अपराजिता अपराद्धपृषत्क अपराध अपराह्ण अपरेद्युस् अपर्णा अपलाप अपवर्ग अपवर्जन अपवाद अपवाद अपवारण अपशब्द अपष्ठु अपसद अपसर्प अपसव्य अपसव्य अपस्कर अपस्नात अपहार अपाङ्ग अपाङ्ग अपाङ्गदर्शन +अपाची अपान अपान अपामार्ग अपाम्पति अपावृत अपासन अपि अपिधान अपिनद्ध अपूप अपोगण्ड अप् अप्पति अप्पित्त अप्रगुण अप्रत्यक्ष अप्रधान अप्रहत अप्राग्र्य अप्सरस् अप्सरस् अफल अबद्ध अबद्धमुख अबला अबाध अब्ज अब्ज अब्जयोनि अब्जिनीपति अब्द अब्द अब्धि अब्धिकफ अब्रह्मण्य अभय अभया अभाषण अभिक अभिक्रम अभिख्या अभिग्रह अभिग्रहण अभिघातिन् अभिचर अभिजन अभिजन अभिजात अभिज्ञ अभितस् अभितस् अभिधान अभिध्या अभिनय अभिनव अभिनवोद्भिद् अभिनिर्मुक्त अभिनिर्याण अभिनीत अभिनीत अभिपन्न अभिप्राय अभिभूत अभिमान अभिमान अभियोग अभियोग अभिरूप अभिलाव अभिलाष अभिलाषुक अभिवादक अभिवादन अभिव्याप्ति अभिशस्त अभिशस्ति अभिशाप अभिषङ्ग अभिषव अभिषव अभिषुत अभिषेणन अभिष्टुत अभिसम्पात अभिसारिका अभिहार अभिहार अभिहित अभीक अभीक्ष्णम् अभीक्ष्णम् अभीप्सित अभीषङ्ग अभीषु अभीष्ट अभ्यग्र अभ्यञ्जन अभ्यन्तर अभ्यमित अभ्यमित्रीण अभ्यमित्रीय अभ्यमित्र्य अभ्यर्ण अभ्यवकर्षण अभ्यवस्कन्दन अभ्यवहृत अभ्याख्यान अभ्यागम अभ्यागारिक अभ्यादान अभ्यान्त अभ्यामर्द अभ्याश अभ्यासादन अभ्युत्थान अभ्युदित अभ्युपगम अभ्युपपत्ति अभ्यूष अभ्र अभ्र अभ्रक अभ्रपुष्प अभ्रमातङ्ग अभ्रमु अभ्रमुवल्लभ अभ्रि अभ्रिय अभ्रेष अमत्र अमर अमरावती अमर्त्य अमर्ष अमर्षण अमल अमला +अमा अमा अमांस अमात्य अमात्य +अमामसी +अमामासी +अमावसी अमावस्या +अमावासी अमावास्या अमित्र अमी अमुत्र अमृणाल अमृत अमृत अमृत अमृत अमृत अमृता अमृता अमृता अमृतान्धस् अमोघा अमोघा अम्बर अम्बर +अम्बरमणि अम्बरीष अम्बष्ठ अम्बष्ठकरण अम्बष्ठा अम्बष्ठा अम्बष्ठा अम्बा अम्बिका अम्बु अम्बुकण अम्बुज अम्बुभृत् अम्बुवेतस अम्बुसरण +अम्ब्ल अम्भस् अम्भोरुह अम्मय अम्ल अम्ललोणिका अम्लवेतस अम्लान अम्लिका अय अयःप्रतिमा अयन अयन अयस् अयि अयोग्र अर अरणि अरण्य अरण्यानी अरत्नि अरर अरलु अरविन्द अरविन्द अराति अराल अरि अरित्र अरिमेद अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट अरिष्टदुष्टधी अरुण अरुण अरुण अरुणा अरुन्तुद अरुष्कर अरुष्कर अरुस् अरोक अर्क अर्क अर्कपर्ण अर्कबन्धु अर्काह्व अर्गल अर्घ अर्घ्य अर्चा अर्चा +अर्चि अर्चित अर्चिताध्वन् अर्चिस् अर्चिस् अर्जक अर्जुन अर्जुन अर्जुन अर्जुनी अर्णव अर्णस् अर्तन अर्ति अर्थ अर्थ अर्थना अर्थना अर्थप्रयोग अर्थिन् अर्थिन् अर्थ्य अर्थ्य अर्दना अर्दित अर्ध अर्ध अर्धचन्द्रा अर्धनाव अर्धरात्र अर्धहार अर्धोरुक अर्भक अर्य अर्य अर्यमन् अर्या अर्याणी अर्यी अर्वन् अर्वन् अर्वाक् अर्वाक् अर्शस् अर्शस् अर्शोघ्न अर्शोरोग अर्हणा अर्हित अलक अलका अलक्त अलक्ष्मी अलगर्द अलङ्करिष्णु अलङ्करिष्णु अलङ्कर्तृ अलङ्कर्मन् अलङ्कार अलङ्कृत अलङ्क्रिया अलम् अलम् अलर्क अलर्क अलस अलात अलाबू अलि अलि अलिक अलिञ्जर अलिन् अलिन्द अलीक अल्प अल्पतनु अल्पमारिष अल्पसरस् अल्पिष्ठ अल्पीयस् अवकर अवकीर्णिन् अवकृष्ट अवकेशिन् अवक्रय अवगणित अवगत अवगीत अवगीत अवग्रह अवग्रह अवग्राह अवचूर्णित अवज्ञा अवज्ञात अवट अवटीट अवटु अवतंस अवतमस अवतोका अवदंश अवदात अवदात अवदान अवदारण अवदाह अवदीर्ण अवद्य अवधान अवधि +अवध्य अवध्वस्त अवन अवनत अवनाट अवनाय अवनि अवन्तिसोम अवन्ध्य अवभृथ अवभ्रट अवम अवमत अवमर्द अवमानना अवमानित अवयव अवरज अवरति अवरवर्ण अवरीण अवरोधन अवरोह अवर्ण अवलक्ष अवलग्न अवलेप अवल्गुज +अववाद अववाद अवश्यम् अवश्याय अवष्टब्ध अवष्टम्भ अवसर अवसान अवसित अवसित अवस्कर अवस्कर अवहार अवहित्था अवहेलन अवाक् अवाक् अवाक्पुष्पी अवाग्र अवाची अवाचीन अवाच् अवाच्य अवाञ्च् अवार अवासस् अवि अवि अवित अविद्या अविनीत अविरत अविलम्बित अविलम्बित अविस्पष्ट अवीचि अवीरा अवेक्षा अव्यक्त अव्यक्तराग अव्यण्डा अव्यथा अव्यथा अव्यय अव्यय अव्यवहित अशनाया अशनायित अशनि अशित अशिश्वी अशेष अशोक अशोक अशोकरोहिणी अश्मगर्भ अश्मज अश्मन् अश्मन्त अश्मपुष्प अश्मरी अश्मसार +अश्रप अश्रान्त अश्रि अश्रु अश्लील अश्व अश्वकर्णक अश्वत्थ अश्वमेधीय अश्वयुज् अश्वा अश्वारोह अश्विनी अश्विनीसुत अश्विनौ अषडक्षीण अष्टमूर्ति अष्टापद अष्टापद अष्टीवत् असकृत् असती असतीसुत असन असमीक्ष्यकारिन् असार असि असिक्नी असित असिधावक असिधेनुका असिपुत्री असिहेति असु असुधारण असुर असूया असूर्क्षण असृज् असृर्ग्धरा असौम्यस्वर अस्त अस्त अस्त अस्ति अस्तु अस्त्र अस्त्रिन् अस्थि अस्थिर अस्फुटवाच् अस्र अस्र अस्र अस्र अस्रप अस्रु अस्वच्छन्द अस्वप्न अस्वर अस्वाध्याय अहंयु अहङ्कार अहङ्कारवत् अहन् अहन् अहमहमिका अहम्पूर्विका अहम्मति अहर्पति अहर्मुख अहस्कर अहह अहार्य अहि अहि अहित अहितुण्डिक अहिभय अहिभुज अहिर्बुध्न्य अहेरु अहो अहोरात्र