अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with प: 1195
पक्कण पक्व पक्व पक्ष पक्ष पक्ष पक्ष पक्ष पक्षक पक्षति पक्षति +पक्षती पक्षद्वार पक्षभाग पक्षमूल पक्षान्त पक्षिणी पक्षिन् पक्ष्मन् पङ्क पङ्क पङ्किल पङ्केरुह पङ्क्ति पङ्क्ति +पङ्गु पङ्गु पचम्पचा पचा पञ्चजन पञ्चता पञ्चदशी पञ्चनख पञ्चबाण पञ्चम पञ्चमहायज्ञ पञ्चशर पञ्चशाख पञ्चाङ्गुल पञ्चास्य पट पटच्चर पटल पटल पटलप्रान्त पटवासक पटह पटह पटु पटु पटु पटुपर्णी पटोल पटोलिका पट्टिकाख्य पट्टी पण पण पण पण पण पणव पणायित पणित पणितव्य पण्डित पण्य पण्यवीथिका पण्या पण्याजीव पतग पतङ्ग पतङ्ग पतङ्गिका पतत् पतत्र पतत्रि पतत्रिन् पतद्ग्रह पतयालु पताका पताकिन् पति पति पतिंवरा पतिवत्नी पतिव्रता पत्तन पत्ति पत्ति पत्ति पत्तिसंहति पत्नी पत्र पत्र पत्र पत्रपरशु पत्रपाश्या पत्ररथ पत्रलेखा पत्राङ्ग पत्राङ्ग पत्राङ्गुलि पत्रिन् पत्रिन् पत्रिन् पत्रोर्ण पत्रोर्ण पथिक पथिन् पथ्या पद पदग पदवी पदाजि पदाति पदिक पद् पद्ग पद्धति पद्म पद्म पद्म पद्मक पद्मचारिणी पद्मनाभ पद्मपत्र पद्मराग पद्मा पद्मा पद्मा पद्माकर पद्माक्ष पद्माट पद्मालया +पद्मिनीपति पद्मिनीमुखा पद्मिन् पद्या पनस पनायित पनित पन्न पन्नग पन्नगाशन पयस् पयस् पयस्य +पयोधर पयोधर +पयोमुच् पर पर पर परजात परतन्त्र परपिण्डाद परभृत परभृत् परमम् परमान्न परमेष्ठिन् परम्पराक परवत् परशु परश्वध परश्वस् परश्शत परस्परपराहत पराक्रम पराक्रम पराग पराग पराङ्मुख पराचित पराचीन पराजय पराजित पराधीन परान्न पराभूत परारि परार्ध्य परासन परासु परास्कन्दिन् परिकर परिकर्मन् परिक्रम परिक्रिया परिक्षिप्त परिखा परिग्रह परिघ परिघ परिघातन परिचय परिचर परिचर्या परिचाय्य परिचारक परिणत परिणय परिणाम परिणाय परिणाह परितस् परित्राण परिदान परिदेवन परिधान परिधि परिधि परिधिस्थ परिपण परिपन्थिन् परिपाटी परिपूर्णता परिपेलव परिप्लव परिबर्ह परिभव परिभाषण परिभूत परिमल परिमल परियात्रक परिरम्भ +परिवत्सर परिवर्जन +परिवाद परिवादिनी परिवापित परिवित्ति परिवृढ परिवेतृ +परिवेश परिवेष परिव्याध परिव्याध परिव्राज् परिषद् परिष्कार परिष्कृत परिष्वङ्ग परिसर परिसर्प परिसर्या परिस्कन्द परिस्तोम परिस्पन्द परिस्रुत् परिस्रुत् परीक्षक परीभाव परीवर्त परीवाद परीवाप परीवार परीवाह परीष्टि परीसार परीहास परुत् परुष परुस् परेत परेतराज् परेद्यवि परेष्टुका परैधित परोष्णी पर्कटि पर्जनी पर्जन्य पर्ण पर्ण पर्णशाला पर्णास पर्यङ्क पर्यटन पर्यन्तभू पर्यय पर्यय पर्यवस्था पर्याप्त पर्याप्ति पर्याय पर्याय पर्युदञ्चन पर्येषणा पर्वत पर्वन् पर्वन् पर्वसन्धि पर्शुका पल पल पलगण्ड पलङ्कषा पलल पलाण्डु पलाल +पलाश पलाश पलाश पलाश पलाशिन् पलिक्नी पलित पल्यङ्क पल्लव पल्वल पव पवन पवन पवनाशन पवमान पवि पवित्र पवित्र पवित्र पवित्रक पशु पशुपति पशुप्रेरण पशुरज्जु पश्चात् पश्चात्ताप पश्चिम पश्चिम पांसु पांसुला पाक पाक पाकल पाकशासन पाकशासनि पाकस्थान पाक्य पाक्य पाञ्चजन्य पाञ्चालिका पाटच्चर पाटल पाटल पाटला पाटला पाटलि पाटा पाट् पाठ पाठ पाठिन् पाठीन पाणि पाणिगृहीती पाणिघ पाणिपीडन पाणिवाद पाण्डर पाण्डु पाण्डुकम्बलिन् पाण्डुर पाताल पाताल पातुक पात्र पात्र पात्र पात्र पाथ पाद पाद पाद पाद पादकटक पादकृत् पादग्रहण पादप पादबन्धन पादवल्मीक पादस्फोट पादाग्र पादाङ्गद पादात पादातिक पादुका पादू पाद्य पान पानगोष्ठिका पानपात्र पानभाजन पानीय पानीयशालिका पान्थ पाप पाप पापचेली पाप्मन् पामन पामन् पामर पामा पायस पायस पायु पाय्य पार पारद पारशव पारश्वधिक पारसीक पारस्त्रैणेय पारायण पारावत पारावताङ्घ्रि पारावार पाराशरिन् पाराशर्य पारिकाङ्क्षिन् पारिजातक पारिजातक पारितथ्या पारिपार्श्वक पारिप्लव पारिभद्र पारिभद्रक पारिभाव्य पारिषद पारिहार्य पारुष्य पार्थिव पार्वती पार्वतीनन्दन पार्श्व पार्श्व पार्श्वभाग पार्ष्णि पार्ष्णिग्राह पालघ्न पालङ्क्या पालाश पालि पालिन्दी पाली पावक पाश पाश पाशक पाशिन् पाशुपत पाशुपाल्य पाश्चात्य पाश्या पाषण्ड पाषाण पाषाणदारण पिक पिङ्ग पिङ्गल पिङ्गल पिङ्गला पिचण्ड पिचण्डिल पिचु पिचुमन्द पिचुल पिच्चट पिच्छबर्ह पिच्छा पिच्छिल पिच्छिल पिच्छिला पिञ्ज पिञ्जर पिञ्जल पिञ्जूष पिट पिटक पिटक पिठर पिठर पिण्ड पिण्ड पिण्ड पिण्डक पिण्डिका पिण्डीतक पिण्याक पितरौ पितामह पितामह पितृ पितृदान पितृपति पितृपति पितृपितृ पितृप्रसू पितृवन पितृव्य पितृसन्निभ पित्त पित्र्य पित्सन्त् पिधान पिनद्ध पिनाक पिनाक पिनाकिन् पिपासा पिप्पल पिप्पली पिप्पलीमूल पिप्लु पिल्ल पिशङ्ग पिशाच पिशित पिशुन पिशुन पिशुन पिशुना पिष्टक पिष्टपचन पिष्टात पीठ पीडन पीडा पीत पीतदारु पीतद्रु पीतद्रु पीतन पीतन पीतन पीतसारक पीता पीताम्बर पीन पीनस पीनोध्नी पीयूष पीयूष पीलु पीलु पीलुपर्णी पीलुपर्णी पीवन् पीवर पीवरस्तनी पुंनाग पुंश्चली पुक्कस पुच्छ पुञ्ज पुटभेद पुटभेदन पुण्डरीक पुण्डरीक पुण्डरीक पुण्डरीक पुण्डरीकाक्ष पुण्ड्र पुण्ड्रक पुण्य पुण्य पुण्यक पुण्यजन पुण्यजनेश्वर पुण्यभूमि पुण्यवत् पुत्तिका पुत्र पुत्रिका पुत्री पुत्रौ पुनःपुनर् पुनर् पुनर् पुनर्नवा पुनर्भव पुनर्भू पुन्ध्वज पुमाम्स पुर पुर पुर पुर पुरःसर पुरतस् पुरद्वार पुरन्दर पुरन्ध्री पुरस्कृत पुरस्तात् पुरा पुराण पुराणपुरुष पुरातन पुरावृत्त पुरी पुरीतत् पुरीष पुरु पुरुष पुरुष पुरुष पुरुष पुरुषोत्तम पुरुहू पुरुहूत पुरोग पुरोगम पुरोगामिन् पुरोधस् पुरोभागिन् पुरोहित पुर् पुलाक पुलिन पुलिन्द पुलोमजा पुषित पुष्कर पुष्कर पुष्कर पुष्कर पुष्कर पुष्कराह्व पुष्करिणी पुष्कल पुष्ट पुष्प पुष्प पुष्पक पुष्पकेतु पुष्पदन्त +पुष्पदन्त पुष्पधन्वन् पुष्पफल पुष्परस पुष्पलिह् पुष्पवती पुष्पवत् पुष्पसमय पुष्य पुष्यरथ पुस्त पूग पूग पूजा पूजित पूज्य पूज्य पूत पूत पूत पूतना पूतिक पूतिकरज पूतिकाष्ठ पूतिकाष्ठ पूतिगन्धि पूतिफली पूप पूरणी पूरित पूरुष पूर्ण पूर्ण पूर्णकुम्भ पूर्णिमा पूर्त पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व पूर्वज पूर्वदेव पूर्वपर्वत पूर्वेद्युस् पूषन् पृक्ति पृच्छा पृतना पृतना पृथक् पृथक्पर्णी पृथगात्मता पृथगात्मता पृथग्जन पृथग्जन पृथग्विध पृथिवी पृथु पृथु पृथु पृथुक पृथुक पृथुक पृथुरोमन् पृथुल पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीका पृदाकु +पृश्नि पृश्नि पृश्निपर्णी पृषत पृषत पृषत् पृषत्क पृषदश्व पृषदाज्य पृष्ठ पृष्ठ्य पृष्ठ्य पेचक पेचक पेटक पेटक पेटा +पेयूष पेलव पेशल पेशल पेशी पैठर पैतृष्वसेय पैतृष्वस्रीय पैत्र पोटगल पोटगल पोटा पोत पोत पोतवणिज् पोतवाह पोताधान पोत्र पोत्रिन् पौण्डर्य पौत्री पौर पौरस्त्य पौरुष पौरोगव पौर्णमास पौर्णमासी पौलस्त्य पौलि पौष पौष पौषी पौष्कर पौष्पक प्याट् प्रकटोदित प्रकम्पन प्रकाण्ड प्रकाण्ड प्रकामम् प्रकार प्रकाश प्रकाश प्रकीर्णक प्रकीर्य प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकोष्ठ प्रक्रम प्रक्रिया प्रक्वण प्रक्वाण प्रक्ष्वेडन प्रगण्ड प्रगतजानुक प्रगल्भ प्रगाढ प्रगुण प्रगे प्रग्रह प्रग्रह प्रग्राह प्रघण प्रघाण प्रचक्र प्रचलायित प्रचुर प्रचेतस् प्रचोदनी प्रच्छदपट प्रच्छन्न प्रच्छर्दिका प्रजन प्रजविन् प्रजा प्रजाता प्रजापति प्रजावती प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञान प्रज्ञु प्रडीन प्रणय प्रणय प्रणव प्रणाद प्रणाली प्रणिधान प्रणिधि प्रणिधि प्रणिहित प्रणीत प्रणीत प्रणुत प्रणेय प्रतन प्रतल प्रतल प्रताप प्रतापस प्रति प्रतिकर्मन् प्रतिकूल प्रतिकृति प्रतिकृष्ट प्रतिक्षिप्त प्रतिख्याति प्रतिग्रह प्रतिग्राह प्रतिघ प्रतिघातन प्रतिच्छाया प्रतिजागर प्रतिज्ञात प्रतिज्ञान प्रतिदान +प्रतिध्वनि प्रतिध्वान प्रतिनिधि प्रतिपत् प्रतिपत् प्रतिपद् प्रतिपन्न प्रतिपादन प्रतिबद्ध प्रतिबन्ध प्रतिबिम्ब प्रतिभय प्रतिभान्वित प्रतिभू प्रतिमा प्रतिमान प्रतिमान प्रतिमुक्त प्रतियत्न प्रतियातना प्रतिरोधिन् प्रतिवाक्य प्रतिविषा प्रतिशासन प्रतिश्याय प्रतिश्रय प्रतिश्रव प्रतिश्रुत् प्रतिसर प्रतिसीरा प्रतिहत प्रतिहारक प्रतिहास प्रतीक प्रतीक प्रतीकार प्रतीक्ष्य प्रतीची प्रतीचीन प्रतीत प्रतीत प्रतीपदर्शिनी प्रतीर प्रतीहार प्रतीहार प्रतीहारी प्रतोली प्रत्न प्रत्यक् प्रत्यक्पर्णी प्रत्यक्श्रेणी प्रत्यक्श्रेणी प्रत्यक्ष प्रत्यग् प्रत्यग्र प्रत्यन्त प्रत्यन्तपर्वत प्रत्यय प्रत्ययित प्रत्यर्थिन् प्रत्यवसित प्रत्याख्यात प्रत्याख्यान प्रत्यादिष्ट प्रत्यादेश प्रत्यालीढ प्रत्यासार प्रत्याहार प्रत्युत्क्रम प्रत्युषस् प्रत्यूष प्रत्यूह प्रथम प्रथम प्रथा प्रथित प्रदर +प्रदिश् प्रदीप प्रदीपन प्रदेशन प्रदेशिनी प्रदेशिनी प्रदोष प्रद्युम्न प्रद्योतन प्रद्राव प्रधन प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधि प्रपञ्च प्रपद प्रपा प्रपात प्रपितामह प्रपुन्नाट प्रपौण्डरीक प्रफुल्ल प्रबन्धकल्पना प्रबोधन प्रभञ्जन प्रभव प्रभा प्रभाकर प्रभात प्रभाव प्रभाव प्रभिन्न प्रभु प्रभूत प्रभेद प्रभ्रष्टक प्रमथ प्रमथन प्रमथाधिप प्रमद प्रमदवन प्रमदा प्रमनस् प्रमा प्रमाण प्रमातामह प्रमाद प्रमापण प्रमिति प्रमीत प्रमीत प्रमीला प्रमुख प्रमुदित प्रमोद प्रयत प्रयस्त प्रयाम प्रयोगार्थ प्रलम्बघ्न प्रलय प्रलय प्रलय प्रलाप प्रवण प्रवयस् प्रवर्ह +प्रवल्हिका +प्रवल्ही प्रवह प्रवहण प्रवह्लिका प्रवारण प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवासन प्रवाह प्रविदारण प्रविश्लेष प्रविष्टम्भ प्रवीण प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृद्ध प्रवृद्ध प्रवेक प्रवेणि प्रवेणी प्रवेष्ट प्रव्यक्त +प्रशंसा प्रश्न +प्रश्नदूती प्रश्रय प्रश्रित प्रष्ठ प्रष्ठवाह् प्रष्ठौही प्रसन्न प्रसन्नता प्रसन्ना प्रसभ प्रसर प्रसरण प्रसव प्रसव प्रसवबन्धन प्रसव्य प्रसह्य प्रसाद प्रसाद प्रसाधन प्रसाधनी प्रसाधित प्रसारिणी प्रसारिन् प्रसित प्रसिति प्रसिद्ध प्रसू प्रसू प्रसूजनयितृ प्रसूता प्रसूति प्रसूतिका प्रसूतिज प्रसून प्रसून प्रसृत प्रसृता प्रसृति प्रसेव प्रसेवक प्रस्तर प्रस्ताव प्रस्थ प्रस्थ प्रस्थ प्रस्थपुष्प प्रस्थान प्रस्फोटन प्रस्रवण प्रस्राव प्रहर प्रहरण प्रहस्त प्रहि प्रहेलिका प्रह्लन्न प्रांशु प्राकाम्य प्राकार प्राकृत प्राक् प्राक् प्राक् प्राग्रहर प्राग्र्य प्राग्वंश प्राघूणक प्राघूर्णिक प्राची प्राचीन प्राचीन प्राचीना प्राचीनावीत प्राचेतस् प्राच्य प्राजन प्राजितृ प्राज्ञ प्राज्ञा प्राज्ञी प्राज्य प्राड्विवाक प्राण प्राण प्राण प्राण प्राणिन् प्राणिवृत्त प्रातर् प्राथमकल्पिक प्रादि प्रादुस् प्रादुस् प्रादेश प्रादेशन प्राधार प्राध्वम् प्रान्तर प्राप्त प्राप्त प्राप्तपञ्चत्व प्राप्तरूप प्राप्ति प्राप्ति प्राप्य प्राभृत प्राय प्राय प्रायस् प्रार्थित प्रालम्ब प्रालम्बिका प्रालेय प्रावार प्रावृत प्रावृषायणी प्रावृष् प्रास प्रासङ्ग प्रासङ्ग्य प्रासाद प्रासिक प्रास्थिक प्राह्ण प्रिय प्रिय प्रियंवद प्रियक प्रियक प्रियक प्रियक प्रियङ्गु प्रियङ्गु प्रियता प्रियाल प्रीणन प्रीत प्रीति प्रुष्ट प्रेक्षा प्रेक्षा प्रेङ्खा प्रेङ्खित प्रेत प्रेत प्रेत्य प्रेमन् प्रेमन् प्रेष्ठ प्रैयङ्गवीण प्रैष प्रैष्य प्रोक्षण प्रोक्षित प्रोथ प्रोष्ठपदा प्रोष्ठी प्रौढ प्रौष्ठपद +प्रौष्ठपदा प्लक्ष प्लक्ष प्लव प्लव प्लव प्लव प्लव प्लवग प्लवङ्ग प्लवङ्गम प्लाक्ष प्लीहन् प्लीहशत्रु प्लुत प्लुष्ट प्लोष प्सात