अमरकोषसम्पद्

         

अनेकार्थपदानि: 1597
पदम्#अर्थाः
अंशु 3 किरणः.  सूर्यः.  कराः. 
अक्ष 7 विभीतकी.  मधुरलवणम्.  षोडशमाषः.  अक्षः.  चक्रम्.  इन्द्रियम्.  व्यवहारः. 
अग 2 पर्वतः.  वृक्षः. 
अगुरु 3 शिंशपा.  अगरु.  कालागुरु. 
अग्निशिखा 2 लाङ्गलिकी.  अग्निशिखा. 
अग्र 5 शिखरम्.  श्रेष्ठम्.  पुरोभागः.  अधिकम्.  उपरि. 
अग्रिय 2 ज्येष्ठभ्राता.  श्रेष्ठम्. 
अघ 3 पापम्.  दुःखम्.  व्यसनम्. 
अङ्क 2 चिह्नम्.  अङ्गः. 
अङ्ग 3 देहावयवः.  सम्बोधनार्थकः.  पुनरर्थः. 
अङ्गना 2 सार्वभौमस्य हस्तिनी.  स्त्रीविशेषः. 
अच्छ 2 भल्लूकः.  प्रसन्नः. 
अज 3 अजः.  शिवः.  विष्णुः. 
अजिर 3 प्राङ्गणम्.  विषयः.  देहः. 
अज्ञ 2 मूढमतिः.  मूर्खः. 
अञ्जसा 2 तत्क्षणम्.  तत्वम्. 
अणु 2 व्रीहिभेदः.  सूक्ष्मम्. 
अण्डज 4 ब्रह्मा.  मत्स्यः.  पक्षी.  पक्षिसर्पाद्याः. 
अति 4 प्रकर्षः.  लङ्घनम्.  अतिशयः.  पूजनम्. 
अतिपात 2 क्रमोल्लङ्घनम्.  अतिक्रमः. 
अतिशय 2 अतिशयः.  उत्कर्षः. 
अत्यय 5 मरणम्.  अतिक्रमः.  दण्डः.  दोषः.  दुःखम्. 
अत्याहित 2 महाभीतिः.  जीवानपेक्षिः. 
अथ 5 अनन्तरम्.  आरम्भः.  कार्त्स्न्यम्.  प्रश्नः.  शुभम्. 
अथो 5 अनन्तरम्.  आरम्भः.  कार्त्स्न्यम्.  प्रश्नः.  शुभम्. 
अद्भुत 2 नवरसेष्वेकः.  अद्भुतरसः. 
अद्रि 3 पर्वतः.  वृक्षः.  सूर्यः. 
अधम 2 अधमम्.  न्यूनम्. 
अधर 2 अधरोष्ठमात्रम्.  अधस्तात्. 
अधिष्ठान 4 अध्यासनम्.  चक्रम्.  मूलनगरादन्यनगरम्.  प्रभावः. 
अध्यक्ष 2 अधिकारी.  प्रत्यक्षः. 
अनन्त 3 आकाशः.  नागानाम् स्वामिः.  अनवधिः. 
अनन्ता 5 भूमिः.  धन्वयासः.  शारिवा.  अग्निशिखा.  दूर्वा. 
अनय 4 अशुभम्.  प्राक्तनशुभाशुभकर्मः.  विपत्.  व्यसनम्. 
अनिमिष 2 देवः.  मत्स्यः. 
अनिल 2 गणदेवता.  वायुः. 
अनीक 2 सेना.  युद्धम्. 
अनीकिनी 2 सेना.  अनीकिनीसेना. 
अनु 2 पश्चात्.  सादृश्यम्. 
अनुतर्ष 2 चषकः.  सुरा. 
अनुत्तर 4 अश्रेष्ठः.  अधः.  पूर्वदिक्.  श्रेष्ठः. 
अनुबन्ध 5 मुख्यानुयायिः.  प्रकृतस्यानुवर्तनम्.  प्रकृतिप्रत्ययादिविनश्वरः.  शिशुः.  दोषोत्पादः. 
अनुभाव 3 चित्तविकारप्रकाशककटाक्षादिः.  प्रभावः.  सताम्मतिनिश्चयः. 
अनुशय 2 दीर्घद्वेषः.  पश्चात्तापः. 
अनूक 2 स्वभावः.  वंशः. 
अनृत 2 असत्यवचनम्.  कर्षणम्. 
अन्त 2 मरणम्.  अन्त्यम्. 
अन्तर 13 अवकाशः.  अवधिः.  अवसरः.  अन्तर्धानम्.  अन्तरात्मा.  आत्मीयम्.  बहिः.  बिलम्.  भेदः.  परिधानम्.  तादर्थ्यम्.  विना.  मध्यम्. 
अन्तरिक्ष 2 आकाशः.  आकाशः. 
अन्तरेण 2 वर्जनम्.  मध्यम्. 
अन्तेवासिन् 2 शिष्यः.  चण्डालः. 
अन्ध 3 अचक्षुष्कः.  सिद्धान्नम्.  अन्धकारः. 
अन्न 2 सिद्धान्नम्.  भक्षितम्. 
अपचिति 2 पूजा.  अपचयः. 
अपदेश 4 स्वरूपाच्छादनम्.  लक्ष्यम्.  निमित्तम्.  व्याजम्. 
अपराजिता 2 विष्णुक्रान्ता.  शणपर्णी. 
अपवाद 3 जुगुप्सा.  अज्ञः.  निन्दा. 
अपसव्य 2 प्रतिकूलम्.  दक्षिणशरीरभागः. 
अपाङ्ग 2 नेत्रप्रान्तः.  ललाटकृततिलकम्. 
अपान 2 शरीरवायुः.  पुरीषनिर्गममार्गः. 
अपि 5 गर्हा.  प्रश्नः.  शङ्का.  सम्भावना.  समुच्चयः. 
अप्सरस् 2 देवयोनिः.  अप्सरस्. 
अब्ज 2 चन्द्रः.  शङ्खः. 
अब्द 3 संवत्सरः.  मेघः.  वत्सरः. 
अभिख्या 2 नाम.  शोभा. 
अभिजन 2 वंशः.  जन्मभूमिः. 
अभिजात 2 कुलजः.  बुधः. 
अभितस् 5 समीपः.  अभिमुखम्.  साकल्यम्.  शीघ्रम्.  उभयतः. 
अभिनीत 4 न्यायादनपेतद्रव्यम्.  अतिसंस्कृतम्.  मर्षिः.  युक्तम्. 
अभिपन्न 3 अभिग्रस्तः.  अपराधः.  व्यापद्गतः. 
अभिमान 4 अहङ्कारः.  अर्थादिदर्पाज्ञानम्.  हिंसा.  प्रणयम्. 
अभियोग 2 अद्भुतप्रश्नः.  कलहाह्वानम्. 
अभिरूप 2 बुधः.  मनोरमम्. 
अभिषङ्ग 2 शापवचनम्.  पराजयः. 
अभिषव 2 सोमलताकण्डनम्.  मद्यसन्धानम्. 
अभिहार 4 आभिमुख्येन ग्रहणम्.  चोरकर्मः.  कलहाह्वानम्.  सन्नहनम्. 
अभीक्ष्णम् 2 पौनःपुन्यः.  निरन्तरम्. 
अभीषु 2 प्रग्रहः.  किरणः. 
अभ्र 2 आकाशः.  मेघः. 
अमा 3 अमावासी.  सह.  समीपः. 
अमात्य 2 मन्त्री.  मन्त्री. 
अमृत 5 अमृतम्.  मोक्षः.  जलम्.  यज्ञशेषः.  अयाचितः. 
अमृता 3 आमलकी.  हरीतकी.  गुडूची. 
अमोघा 2 पाटला.  विडङ्गम्. 
अम्बर 2 आकाशः.  वस्त्रम्. 
अम्बष्ठा 3 यूथिका.  पाटा.  अम्ललोणिका. 
अयन 2 त्रिभिरृतुभिः-षण्मासैः.  मार्गः. 
अरविन्द 2 कामबाणः.  पद्मम्. 
अरिष्ट 8 प्रसवस्थानम्.  अरिष्टः-रीढा.  निम्बः.  लशुनम्.  काकः.  दण्डमथितगोरसमात्रम्.  अशुभम्.  शुभम्. 
अरुण 3 सूर्यः.  सूर्यसारथिः.  ईषद्रक्तवर्णः. 
अरुष्कर 2 भल्लातकी.  व्रणकारिः. 
अर्क 2 सूर्यः.  स्फटिकम्. 
अर्घ 2 मूल्यम्.  पूजाविधिः. 
अर्चा 2 पूजा.  प्रतिमा. 
अर्चिस् 2 अग्निज्वाला.  शोभा. 
अर्जुन 3 शुक्लवर्णः.  अर्जुनवृक्षः.  तृणम्. 
अर्ति 2 धनुष्कोटिः.  दुःखम्. 
अर्थ 5 द्रव्यम्.  अभिधेयः.  निवृत्तिः.  प्रयोजनम्.  वस्तु. 
अर्थना 2 याचनम्.  याचनम्. 
अर्थिन् 2 सेवकः.  याचकः. 
अर्थ्य 3 शिलाजतुः.  अर्थादनपेतः.  आत्मवान्. 
अर्ध 2 खण्डमात्रम्.  समांशः. 
अर्य 2 वैश्यः.  स्वामिः. 
अर्वन् 2 अश्वः.  अधमम्. 
अर्वाक् 2 अवरतीरम्.  समोक्तस्य नीच कालो देशो वा. 
अर्शस् 2 गुदरोगः.  मूलव्याधिः. 
अलङ्करिष्णु 2 अलङ्करणशीलः.  अलङ्करणशीलः. 
अलम् 4 भूषणम्.  पर्याप्तिः.  शक्तिः.  वारणम्. 
अलर्क 2 श्वेतार्कः.  मत्तशुनः. 
अलि 2 वृश्चिकः.  भ्रमरः. 
अलीक 2 असत्यवचनम्.  अप्रियम्. 
अवगीत 3 प्रसिद्धनिन्दः.  जनवादः.  गर्हितम्. 
अवग्रह 2 वृष्टिविघातः.  गजललाटम्. 
अवतंस 2 कर्णाभरणम्.  शिखास्थमाल्यम्. 
अवदात 4 शुक्लवर्णः.  शुक्लवर्णयुक्तः.  पीतवर्णः.  शुद्धम्. 
अवधि 2 परिच्छेदः.  बिलम्. 
अवरोह 2 शाखामूलम्.  वृक्षमूलादग्रपर्यन्तं गता लता. 
अववाद 2 जुगुप्सा.  आज्ञा. 
अवष्टब्ध 2 अवलम्बितः.  अविदूरम्. 
अवसित 2 समाप्तः.  अवगतम्. 
अवस्कर 2 पुरीषम्.  गुह्यम्. 
अवाक् 2 मूकः.  दक्षिणदिग्देशकालाः. 
अवि 4 रजस्वला.  पर्वतः.  मेषः.  सूर्यः. 
अविलम्बित 2 शीघ्रम्.  अविलम्बितम्. 
अव्यथा 2 हरीतकी.  पद्माकः. 
अव्यय 2 आकाशः.  समीपः. 
अशोक 2 कामबाणः.  अशोकः. 
अष्टापद 2 सुवर्णम्.  शारीणामाधारपट्टः. 
अस्त 3 पश्चिमपर्वतः.  प्रेरितः.  अदर्शने. 
अस्र 4 किरणः.  रक्तम्.  अश्रुः.  केशः. 
अहन् 2 दिवसः.  दिवसः. 
अहह 2 अद्भुतरसः.  दुःखम्. 
अहि 2 सर्पः.  वृत्रासुरः. 
अहिभुज 2 गरुडः.  मयूरः. 
3 प्रगृह्यः.  स्मृतिः.  वाक्यम्. 
आकर्ष 3 अक्षः.  शारीणामाधारपट्टः.  द्यूतक्रीडनम्. 
आकार 2 अभिप्रायानुरूपचेष्टा.  आकृतिः. 
आक्रन्द 3 सरवरोदनम्.  त्राता.  दारुणरणम्. 
आक्षेप 2 जुगुप्सा.  अद्भुतप्रश्नः. 
आगस् 2 अपराधः.  पापम्. 
आङ् 4 ईषदर्थः.  सर्वतोव्याप्तिः.  सीमार्थः.  धातुयोगजार्थः. 
आच्छादन 3 अन्तर्धानम्.  वस्त्रम्.  सम्पिधानम्. 
आजि 2 युद्धम्.  समक्ष्मांशः. 
आडम्बर 2 युद्धपटहः.  हस्तिगर्जनम्. 
आतङ्क 3 रोगः.  विपत्.  शङ्का. 
आतञ्चन 3 आप्यायनः.  प्रतीवापः.  वेगः. 
आत्मन् 7 आत्मा.  ब्रह्मा.  बुद्धिः.  स्वभावः.  देहः.  धृतिः.  यत्नः. 
आत्मभू 2 ब्रह्मा.  कामदेवः. 
आदित्य 3 देवः.  गणदेवता.  सूर्यः. 
आदृत 2 अर्चितः.  सादरः. 
आधि 4 मनःपीडा.  अधिष्ठानम्.  बन्धकः.  व्यसनम्. 
आनक 2 पटहः.  भेरी. 
आनर्त 3 जननिवासस्थानम्.  नृत्यस्थानम्.  युद्धम्. 
आनाह 2 मलमूत्रनिरोधः.  दैर्घ्यम्. 
आपूपिक 2 भक्ष्यकारः.  अपूपानां समूहः. 
आमिष 2 मांसम्.  उपादानम्. 
आमोद 4 आनन्दः.  सुगन्धः.  आनन्दः.  मदः. 
आम्नाय 2 वेदः.  गुरुपरम्परागतसदुपदेशः. 
आरात् 2 दूरम्.  समीपः. 
आराधन 3 अवाप्तिः.  साधनम्.  तोषणम्. 
आर्य 2 मान्यः.  कुलीनः. 
आलि 3 सेतुः.  पङ्क्तिः.  सखी. 
आली 2 सखी.  पङ्क्तिः. 
आलोक 2 दर्शनम्.  द्योतः. 
आविद्ध 2 वक्रम्.  प्रेरितः. 
आशा 2 दिक्.  आयता तृष्णा. 
आशिस् 2 विषपूर्णाहिदंष्ट्रा.  हिताशंसा. 
आशु 3 शीघ्रम्.  व्रीहिः.  आख्याशालिः. 
आशुग 2 वायुः.  बाणः. 
आश्रय 2 राज्यगुणः.  आश्रयः. 
आश्रव 2 अङ्गीकारः.  वचनग्राहिः. 
आषाढ 2 आषाढमासः.  पलाशदण्डः. 
आसन 3 आसनम्.  राज्यगुणः.  गजस्कन्धदेशः. 
आसार 2 महावृष्टिः.  सैन्यस्य सर्वतो व्याप्तिः. 
आस्तु 2 कोपः.  दुःखम्. 
आस्था 2 सभा.  यत्नः. 
आस्पद 2 कृत्यम्.  प्रतिष्ठा. 
आस्फोटा 2 वनमल्ली.  विष्णुक्रान्ता. 
आहत 2 मिथ्यावचनम्.  गुणितम्. 
आह्वय 2 नाम.  वृद्ध्याख्यौषधिः. 
इक्षुगन्धा 4 गोक्षुरकः.  इक्षुगन्धा.  कृष्णभूकूश्माण्डः.  काशम्. 
इङ्ग 2 चरम्.  अभिप्रायानुरूपचेष्टा. 
इडा 3 भूमिः.  गौः.  वचनम्. 
इतर 3 भिन्नार्थकाः.  अन्यः.  नीचः. 
इति 4 कारणम्.  प्रकरणम्.  प्रकर्षः.  समापनम्. 
इन 2 सूर्यः.  अधिपतिः. 
इन्द्र 2 इन्द्रः.  पूर्वदिशायाः स्वामी. 
इन्द्राणी 2 शक्तिदेवता.  शची. 
इन्द्रिय 2 चक्षुरादीन्द्रियम्.  रेतस्. 
इरा 4 सुरा.  भूमिः.  वचनम्.  जलम्. 
इला 3 भूमिः.  गौः.  वचनम्. 
इष्ट 2 यज्ञकर्मः.  यथेप्सितम्. 
इष्टि 2 इच्छा.  यज्ञः. 
ईक्षण 2 नेत्रम्.  वीक्षणम्. 
ईति 2 डिम्बः.  प्रवासः. 
ईरिण 2 शून्यम्.  ऊषरदेशः. 
ईश 2 शिवः.  ईशानदिशायाः स्वामी. 
ईश्वर 2 शिवः.  अधिपतिः. 
उग्र 3 शिवः.  रौद्ररसः.  शूद्राक्षत्रियाभ्यामुत्पन्नः. 
उग्रगन्धा 2 वचा.  अजमोदा. 
उच्छ्रित 4 उन्नतः.  जातः.  प्रवृद्धम्.  उन्नद्धः. 
उत 5 तन्तुसन्तम्.  प्रश्नः.  समुच्चयः.  विकल्पः.  विकल्पनम्. 
उत्कट 2 त्वक्पत्रम्.  उन्मत्तः. 
उत्कलिका 2 कामादिजस्मृतिः.  महातरङ्गः. 
उत्तंस 2 कर्णाभरणम्.  शिखास्थमाल्यम्. 
उत्तर 4 उत्तरम्.  श्रेष्ठः.  उपरि.  उत्तरदिक्. 
उत्थान 3 पौरुषम्.  सन्निविष्टोद्गमः.  तन्त्रम्. 
उत्थित 3 प्रोद्यतः.  उत्पन्नः.  वृद्धिमत्. 
उत्पल 2 कुवलयम्.  कुष्ठः. 
उत्सव 4 उत्सवः.  इच्छाप्रसवः.  कोपः.  उत्सेकः. 
उत्साह 2 उत्साहः.  राजशक्तिः. 
उत्सेध 3 वृक्षादिदैर्घ्यः.  देहः.  उन्नतिः. 
उदक् 2 उत्तरदिक्.  उत्तरदिग्देशकालाः. 
उदार 3 उदारमनः.  महत्.  धाता. 
उदीच्य 2 शरावत्याः अवधेः पश्चिमोत्तरदेशः.  ह्रीबेरम्. 
उदुम्बर 2 उदुम्बरः.  ताम्रम्. 
उद्धव 2 विष्णोः मन्त्रिः.  उत्सवः. 
उद्भिद् 2 उद्भिद्.  तरुगुल्माद्याः. 
उद्यान 3 सर्वोपभोग्यवनम्.  निःसरणम्.  प्रयोजनम्. 
उद्वान्त 2 गतमतगजः.  वमित्वा त्यक्तान्नादिः. 
उद्वेग 2 क्रमुकफलम्.  उद्वेजनम्. 
उन्मत्त 2 धत्तूरः.  वातकृतचित्तविभ्रमः. 
उन्माथ 2 मारणम्.  मृगादिबन्धनयन्त्रम्. 
उन्माद 2 चित्तविभ्रमः.  उन्मादशीलः. 
उपक्रम 4 ज्ञात्वा प्रथमारम्भः.  आरम्भः.  उपधा.  उपायपूर्वारम्भः. 
उपनिषद् 2 धर्मः.  रहस्यम्. 
उपरक्त 2 राहुग्रस्थेन्दुः अथवा सूर्यः.  आद्ध्यात्मिकादिपीडायुक्तः. 
उपसम्पन्न 2 यज्ञहतपशुः.  पाकेन संस्कृतव्यञ्जनादिः. 
उपह्वर 2 समीपः.  विजनः. 
उपात्यय 2 क्रमोल्लङ्घनम्.  अतिक्रमः. 
उपाधि 2 धर्मविचारः.  कुटुम्बव्यापृतः. 
उपाध्यायी 2 स्वयम्विद्योपदेशीनी.  विद्योपदेष्टृभार्या. 
उपाहित 2 आकाशादिष्वग्निविकारः.  मेलितः. 
उमा 2 पार्वती.  अतसी. 
उररी 2 अङ्गीकृतिः.  विस्तरः. 
उष्ण 5 ग्रीष्मऋतुः.  चतुरः.  धर्मः.  चेष्टा.  अलङ्कारः. 
उष्णीष 2 शिरोवेष्टनम्.  किरीटम्. 
ऊररी 2 अङ्गीकृतिः.  विस्तरः. 
ऊरी 2 अङ्गीकृतिः.  विस्तरः. 
ऊर्णा 2 मेषलोमः.  भ्रुवौ अन्तरा आवर्तः. 
ऊर्णायु 2 मेषः.  कम्बलः. 
ऋक्ष 2 नक्षत्रम्.  शोणकः. 
ऋत 2 सत्यवचनम्.  खलादिपतितधान्यसङ्ग्रहः. 
ऋतु 3 द्वौ मासौ.  हेमन्तादयः षड्.  आर्तवम्. 
ऋषभ 3 ऋषभस्वरः.  ऋषभाख्यौषधिः.  वृषभः. 
ऋष्यप्रोक्ता 2 मर्कटी.  शतावरी. 
एक 5 असहायः.  भिन्नार्थकाः.  अन्यः.  केवलः.  मुख्यः. 
एकाग्र 2 एकाग्रः.  अनाकुलः. 
एडमूक 2 वक्तुं श्रोतुमशिक्षितः.  अचक्षुष्कः. 
एध 2 अग्निसन्दीपनकाष्ठम्.  यागादौ हूयमानकाष्ठम्. 
एवम् 5 इव.  इत्थम्.  साम्यम्.  अनुमतिः.  निश्चयार्थः. 
ऐरावत 3 इन्द्रहस्तिः.  पूर्वदिग्गजः.  नारङ्गी. 
ओघ 3 द्रुतनृत्यगीतवाद्यम्.  समूहः.  अम्भसां रयः. 
ओजस् 2 प्रभा.  बलम्. 
औशीर 4 चामरम्.  दण्डः.  आसनम्.  शय्या. 
3 ब्रह्मा.  सूर्यः.  वायुः. 
ककुद 3 प्राधान्यम्.  राजचिह्नम्.  वृषाङ्गम्. 
ककुभ 2 वीणादण्डाधःस्थितशब्दगाम्भीर्यार्थचर्मावनद्धदारुभाण्डः.  अर्जुनवृक्षः. 
कक्ष 3 कक्षः.  तृणम्.  शाखादिभिर्विस्तृतवल्ली. 
कक्ष्या 3 गजमध्यबन्धनचर्मरज्जुः.  हर्म्यादेः प्रकोष्ठम्.  स्त्रीकटीभूषणम्. 
कच्छ 4 जलाधिकदेशः.  नन्दिवृक्षः.  अञ्चलः.  परिधानम्. 
कच्छप 2 विशेषनिधिः.  कूर्मः. 
कच्छपी 2 कच्छपी.  वीणाभेदः. 
कञ्चुक 2 सर्पत्वक्.  चोलकादिसन्नाहः. 
कञ्चुकिन् 2 सर्पः.  अन्तःपुरस्य रक्षाधिकारी. 
कट 3 कटीफलकः.  गजगण्डः.  वंशादिविकारः. 
कटक 4 मेखलाख्यपर्वतमध्यभागः.  करवलयः.  चक्रम्.  मेखलाख्यपर्वतमध्यभागः. 
कटम्भरा 2 कटुरोहिणी.  प्रसारिणी. 
कटु 6 कटुरसः.  कटुरोहिणी.  अकार्यम्.  कटुरसः.  मत्सरः.  तीक्ष्णम्. 
कण 2 सूक्ष्मम्.  अतिसूक्ष्मधान्यांशः. 
कणा 2 पिप्पली.  जीरकः. 
कण्टक 3 क्षुद्रशत्रुः.  सूच्यग्रम्.  रोमाञ्चः. 
कदम्बक 2 समूहः.  सर्षपः. 
कदली 2 कदली.  अजिनजातीयमृगः. 
कनिष्ठा 3 कनिष्ठाङ्गुली.  अल्पम्.  अतियुवा. 
कनीयस् 3 अत्यल्पः.  अत्यन्तम् युवा.  अत्यन्तम् अल्पः. 
कन्दराल 2 पर्वतपीलुः.  कपीतनवृक्षः. 
कपिला 3 पुण्डरीकस्य हस्तिनी.  शुक्लसारशिंशपा.  हरेणुका. 
कपिशीर्ष 2 भित्तिः.  शृङ्गः. 
कपीतन 3 आम्रातकः-अम्बाडा.  कपीतनवृक्षः.  शिरीषः. 
कबन्ध 2 जलम्.  छिन्नशिरसः शरीरम्. 
कबरी 3 खरपुष्पा.  केशबन्धरचना.  हिङ्गुपत्रम्. 
कमल 3 जलम्.  पद्मम्.  हरिणः. 
कम् 2 जलम्.  शिरः. 
कम्बल 2 कम्बलः.  प्रावारः. 
कम्बु 2 शङ्खः.  करवलयः. 
कर 3 किरणः.  बलिः.  हस्तः. 
करक 2 दाडिमः.  कमण्डलुः. 
करज 2 करञ्जवृक्षः.  व्याघ्रनखा. 
करट 2 काकः.  गजगण्डः. 
करण 5 वैश्याच्छूद्रायां जातः.  साधकतमम्.  क्षेत्रम्.  देहः.  इन्द्रियम्. 
करभ 2 करबहिर्भागः.  उष्ट्रशिशुः. 
कराल 2 दन्तुरः.  उन्नतः. 
करीर 3 करीरः.  घटः.  वंशाङ्कुरः. 
करुणा 2 नवरसेष्वेकः.  करुणरसः. 
करेणु 2 हस्तिः.  हस्तिनी. 
कर्कश 4 रोचनी.  अमसृणः.  कठिनम्.  साहसिकः. 
कर्णिका 4 कर्णाभरणम्.  करिहस्तः.  अङ्गुली.  पद्मबीजः. 
कर्बुर 3 राक्षसः.  नानावर्णाः.  सुवर्णम्. 
कर्मकर 2 वेतनोपजीविः.  मूल्येन कर्मकरः. 
कर्षु 2 करीषाग्निः.  वार्ता. 
कलङ्क 2 चिह्नम्.  अपवादः. 
कलत्र 2 कटिः.  पत्नी. 
कलधौत 2 रूप्यकम्.  सुवर्णम्. 
कलम्ब 2 बाणः.  शाकनालः. 
कला 3 चन्द्रस्य षोडशांशः.  त्रिंशत् काष्ठाः.  कलाकौशल्यादिकर्मः. 
कलाप 4 भूषणम्.  मयूरपिच्छः.  शराधारः.  संहतः. 
कलि 2 युद्धम्.  कलियुगम्. 
कलिङ्ग 2 कुटजबीजम्.  भृङ्गः. 
कलुष 2 पापम्.  मलिनजलम्. 
कल्क 3 कपटः.  पापम्.  मलम्. 
कल्प 4 दैवम् युगसहस्रद्वयम्.  प्रलयः.  विधानशास्त्रम्.  नीतिः. 
कल्य 3 प्रत्यूषः.  रोगनिर्मुक्तः.  सज्जः. 
कवि 2 शुक्राचार्यः.  विद्वान्. 
कशिपु 2 सिद्धान्नम्.  वस्त्रम्. 
कश्य 3 अश्वमध्यम्.  सुरा.  ताडनार्हः. 
कषाय 2 कषायरसः.  निर्यासः. 
कष्ट 2 दुःखम्.  दुष्प्रवेशः. 
काकोल 2 स्थावरविषभेदाः.  काकभेदः. 
काच 4 काचः.  भारयष्ट्यामालम्बमानः.  मृद्भेदः.  दृग्रुजः. 
काण्ड 6 अवसरः.  अधमम्.  बाणः.  जलम्.  वर्गः.  दण्डः. 
कात्यायनी 2 पार्वती.  अर्धवृद्धा काषायवसना अधवा च स्त्री. 
कान्त 2 मनोरमम्.  इच्छा. 
कान्तार 2 चोराद्युपद्रवैर्दुर्गममार्गः.  महावनम्. 
कापोत 2 कपोतगणः.  स्वर्जिकाक्षारः. 
काम 6 कामदेवः.  कामदेवः.  स्पृहा.  यथेप्सितम्.  इच्छा.  अकामानुमतिः. 
कामिनी 2 स्त्रीविशेषः.  वन्दा. 
काय 2 देहः.  कायतीर्थम्. 
कारवी 4 कारवी.  शतपुष्पा.  कृष्णवर्णजीरकः.  हिङ्गुपत्रम्. 
कारिका 2 यातना.  कृत्यम्. 
काल 3 यमः.  समयः.  कृष्णवर्णः. 
कालमेषिका 2 मञ्जिष्टा.  श्यामत्रिधारा. 
कालस्कन्ध 2 तिन्दुकः.  तमालः. 
काला 4 पार्वती.  नीली.  श्यामत्रिधारा.  कृष्णवर्णजीरकः. 
कालानुसार्य 2 शैलेयम्.  सुगन्धद्रव्यभेदः. 
कालीयक 2 दारुहरिद्रा.  सुगन्धद्रव्यभेदः. 
काष्ठा 4 दिक्.  अष्टादशनिमेषाः.  मर्यादा.  उत्कर्षः. 
किंशारु 2 सस्यशूकम्.  बाणः. 
किञ्जल्क 2 पद्मकेसरः.  पुष्परेणुः. 
कितव 2 धत्तूरः.  द्यूतकृत्. 
किन्नर 2 देवयोनिः.  किन्नरः. 
किमुत 2 अतिशयः.  विकल्पनम्. 
किम् 3 जुगुप्सनम्.  प्रश्नः.  विकल्पनम्. 
किल 2 सम्भाव्यः.  वार्ता. 
किल्बिष 2 पापम्.  अपराधः. 
किष्कु 2 हस्तपरिमाणः.  वितस्तपरिमाणः. 
कीनाश 3 कृपणः.  कृषीवलः.  यमः. 
कीलाल 3 जलम्.  रक्तम्.  आकाशः. 
कु 4 भूमिः.  ईषदर्थः.  जुगुप्सा.  पापम्. 
कुकूल 2 शङ्कुभिः कीर्णश्वभ्रम्.  तुषानलः. 
कुक्कुर 2 ग्रन्थिपर्णम्.  शुनकः. 
कुञ्ज 2 लताच्छादितगर्भस्थानम्.  दन्तः. 
कुट 2 वृक्षः.  घटः. 
कुटन्नट 2 शोणकः.  कैवर्तीमुस्तकम्. 
कुणि 2 नन्दिवृक्षः.  रोगादिना वक्रकरः. 
कुण्ड 2 जीवति पत्यौ जारजातः पुत्रः.  स्थाली. 
कुतप 2 अह्नो़ष्टमभागः.  मृगरोमोत्थपटः. 
कुथ 2 दर्भः.  गजपृष्टवर्ती चित्रकम्बलः. 
कुन्द 3 विशेषनिधिः.  कुन्दम्.  कुन्दुरुः. 
कुबेर 2 कुबेरः.  उत्तरदिशायाः स्वामी. 
कुमार 2 कार्तिकेयः.  युवराजः. 
कुमारी 2 कुमारी.  कन्या. 
कुमुद 2 नैरृतदिग्गजः.  शुक्लोत्पलम्. 
कुम्भ 3 गुग्गुलुवृक्षः.  गजमस्तकौ.  घटः. 
कुरण्टक 2 पीतमहासहा.  पीतझिण्टिका. 
कुरबक 2 रक्तमहासहा.  रक्तझिण्टिका. 
कुल 4 सजातीयसमूहः.  वंशः.  बलभद्रः.  गृहम्. 
कुलक 3 कटुतिन्दुकः.  पटोलः.  कारुसङ्घे मुख्यः. 
कुलीन 2 कुलीनः.  कुलीनाश्वः. 
कुल्माष 2 अर्धस्विन्नयवादिः.  काञ्जिकम्. 
कुश 2 दर्भः.  जलम्. 
कुशल 6 शुभम्.  कुशलः.  क्षेमम्.  पर्याप्तिः.  पुण्यम्.  शिक्षितः. 
कुष्ठ 2 कुष्ठः.  श्वेतकुष्ठः. 
कुसुम्भ 2 कुसुम्भम्.  कमण्डलुः. 
कूट 10 पर्वताग्रः.  धान्यादिराशिः.  माया.  निश्चलवस्तु.  राशिः.  कपटः.  असत्यवचनम्.  यन्त्रम्.  अयोघनम्.  सीराङ्गः. 
कूपक 3 शुष्कनद्यादौ कृतगर्तः.  नौमध्यस्थरज्जुबन्धनकाष्ठम्.  पृष्ठवंशादधोगर्ताः. 
कृच्छ्र 2 दुःखम्.  प्रायश्चित्तकर्मम्. 
कृत 2 कृतयुगम्.  पर्याप्तिः. 
कृतान्त 4 यमः.  सिद्धान्तः.  अकुशलकर्मम्.  प्राक्तनशुभाशुभकर्मः. 
कृतिन् 2 विद्वान्.  कुशलः. 
कृत्ति 2 मृगचर्मः.  चर्मनिर्मिततैलघृतादिपात्रम्. 
कृत्या 3 क्रिया.  देवता.  धनादिभिः भेद्यम्. 
कृमि 2 कृमिः.  वस्त्रयोनिः. 
कृषि 2 जीवनोपायमार्गः.  कर्षणम्. 
कृष्ण 4 विष्णुः.  अपरपक्षः.  कृष्णवर्णः.  मरीचम्. 
केतन 4 पताका.  कृत्यम्.  पताका.  उपनिमन्त्रणम्. 
केतु 2 ग्रहभेदः.  पताका. 
केवल 3 निश्चितम्.  एकः.  समग्रम्. 
केशव 2 विष्णुः.  प्रशस्तकेशः. 
केसर 4 पद्मकेसरः.  पुन्नागः.  बकुलः.  चाम्पेयः. 
कैतव 2 कपटः.  द्यूतक्रीडनम्. 
कोक 2 वृकः.  चक्रवाकः. 
कोटि 2 धनुषः अन्त्यभागः.  खड्गादिप्रान्तभागः. 
कोटी 2 अत्युत्कर्षः.  आश्रयः. 
कोण 2 वीणादिवादनम्.  खड्गादिप्रान्तभागः. 
कोरक 2 अविकसितपुष्पम्.  पक्षिजातिविशेषः. 
कोल 3 तृणादिनिर्मिततरणसाधनम्.  बदरीफलम्.  वराहः. 
कोलक 2 फलकर्पूरः.  मरीचम्. 
कोश 7 अण्डम्.  भण्डारम्.  घटिताघटितहेमरूप्यकम्.  नूतनकलिका.  खड्गपिधानम्.  भण्डारम्.  दिव्यम्. 
कोशातकी 2 ज्योत्स्निका.  घोषः. 
कोष 4 नूतनकलिका.  खड्गपिधानम्.  भण्डारम्.  दिव्यम्. 
कोष्ठ 3 अन्तर्जठरम्.  अन्तर्गृहम्.  कुसूलः. 
कौक्कुटिक 2 दाम्भिकः.  अदूरेरितेक्षणम्. 
कौपीन 2 अकार्यम्.  गुह्यम्. 
कौलटेय 2 कुलटायाः पुत्रः.  सत्या भिक्षार्थमटन्त्याः पुत्रः. 
कौलीन 2 लोकवादः.  पश्वहिपक्षिनाम्युद्धम्. 
कौशिक 5 गुग्गुलुवृक्षः.  उलूकः.  विश्वामित्रः.  इन्द्रः.  सर्पग्राहिः. 
क्रकर 2 करीरः.  अशुभपक्षिभेदः. 
क्रन्दन 3 स्पर्धया योधनामाह्वानम्.  आह्वानम्.  रोदनम्. 
क्रमुक 3 रक्तलोध्रः.  पार्श्वपिप्पलः.  क्रमुकवृक्षः. 
क्रिया 10 क्रिया.  आरम्भः.  चेष्टा.  निष्कृतिः.  शिक्षा.  पूजनम्.  सम्प्रधारणम्.  उपायः.  कर्मम्.  रोगनिवारणः. 
क्रीडा 2 क्रीडा.  कन्दुकादिक्रीडनम्. 
क्रूर 2 परद्रोहकारी.  कठिनम्. 
क्रोड 2 वराहः.  अङ्कः. 
क्लिष्ट 2 विरुद्धार्थवचनम्.  प्राप्तक्लेशः. 
क्लीब 2 नपुंसकम्.  अविक्रमः. 
क्वण 2 भूषणध्वनिः.  शब्दकरणम्. 
क्षण 3 त्रिंशत् कलाः.  उत्सवः.  निर्व्यापारस्थितिः. 
क्षन्त्रृ 3 सारथिः.  आर्यशूद्राभ्यामुत्पन्नः.  द्वारपालकः. 
क्षम 3 हितम्.  सक्तम्.  युक्तम्. 
क्षमा 2 भूमिः.  क्षमा. 
क्षय 5 प्रलयः.  राजयक्ष्मा.  अष्टवर्गाणां क्षयः.  अपचयः.  गृहम्. 
क्षव 2 छिक्का.  कृष्णसर्षपः. 
क्षार 2 भस्मन्.  काचः. 
क्षिति 3 भूमिः.  अपचयः.  वासः. 
क्षीर 2 जलम्.  दुग्धम्. 
क्षुत् 2 छिक्का.  बुभुक्षा. 
क्षुद्र 4 कृपणः.  अल्पम्.  अधमम्.  परद्रोहकारी. 
क्षुद्रा 5 कण्टकारिका.  मधुमक्षिका.  नटी.  वेश्या.  व्यङ्गा. 
क्षुल्लक 3 नीचः.  सूक्ष्मम्.  स्वल्पम्. 
क्षेत्र 3 क्षेत्रम्.  पत्नी.  देहः. 
क्षेत्रज्ञ 3 आत्मा.  पुरुषः.  कुशलः. 
क्षेम 2 शुभम्.  चण्डा. 
क्षौम 2 हर्म्याद्युपरिगृहम्.  पट्टवस्त्रम्. 
क्ष्माभृत् 2 पर्वतः.  राजा. 
क्ष्वेडा 2 योधानां सिंहनादः.  वंशशलाका. 
2 आकाशः.  चक्षुरादीन्द्रियम्. 
खग 3 पक्षी.  बाणः.  सूर्यः. 
खड्ग 2 गण्डकः.  खड्गः. 
खद्योत 2 सूर्यः.  खद्योतः. 
खर 2 अत्युष्णम्.  गर्दभः. 
खर्जूर 2 खर्जुरवृक्षः.  रजतम्. 
खर्व 3 विशेषनिधिः.  ह्रस्वः.  ह्रस्वः. 
खलु 4 अनुनयः.  जिज्ञासा.  निषेधः.  वाक्यालङ्कारः. 
खुर 2 नखाख्यगन्धद्रव्यम्.  मृगपादः. 
खेटक 2 ग्रामः.  फलकः. 
गगन 2 आकाशः.  आकाशः. 
गज 3 हस्तिः.  नागाः.  हस्तिः. 
गञ्जा 2 क्षारसमुद्रः.  मद्यसन्धानगृहम्. 
गण 4 समूहः.  गणसेना.  सङ्घातः.  शिवानुचरः. 
गणिका 4 अज्जुका.  यूथिका.  वेश्या.  हस्तिनी. 
गण्ड 2 कपोलः.  गजगण्डः. 
गण्डूष 2 शुण्डाग्रभागः.  मुखे जलपूरणम्. 
गद 2 कृष्णानुजः.  रोगः. 
गन्धन 3 हिंसा.  सूचना.  उत्साहनम्. 
गन्धफली 2 प्रियङ्गुवृक्षः.  चम्पककलिका. 
गन्धर्व 5 देवयोनिः.  देवगायकः.  मृगभेदः.  अश्वः.  अन्तराभवसत्वः. 
गरुत्मत् 2 गरुडः.  पक्षी. 
गर्जित 2 मेघध्वनिः.  मत्तगजः. 
गर्भ 3 कुक्षिस्थगर्भः.  शिशुः.  जठरम्. 
गहन 2 वनम्.  दुष्प्रवेशः. 
गह्वर 2 गिरिबिलम्.  कपटः. 
गाङ्गेय 2 सुवर्णम्.  कशेरुः. 
गात्र 2 देहः.  गजजङ्घापूर्वभागः. 
गायत्री 2 खदिरः.  गायत्रीच्छन्दः. 
गिरि 2 पर्वतः.  गिलनम्. 
गिरिज 2 अभ्रकम्.  शिलाजतुः. 
गुच्छ 3 यवादीनां मूलम्.  हारः.  विकासोन्मुखपुष्पम्. 
गुड 2 गोलः.  इक्षुपाकः. 
गुण 7 ज्या.  पाककर्ता.  रज्जुः.  रूपरसगन्धादयः.  सत्वरजस्तमाः.  शुक्लनीलादयः.  सन्धिविग्रहादयः. 
गुन्द्रा 2 प्रियङ्गुवृक्षः.  नागमुस्ता. 
गुप्त 2 कृतगोपनः.  रक्षितम्. 
गुरु 2 बृहस्पतिः.  संस्कारादिकर्तुर्गुरुः. 
गुल्म 5 स्कन्धरहितवृक्षः.  कुक्षिवामपार्श्वेमांसपिण्डः.  गुल्मसेना.  गुल्मरोगः.  तरुमूलम्. 
गुहा 2 गिरिबिलम्.  सिंहिपुच्छी. 
गुह्य 2 रहस्यम्.  भगशिश्नः. 
गृह 3 गृहम्.  गृहम्.  पत्नी. 
गृह्यक 2 गृहासक्तपक्षिमृगाः.  अधीनः. 
गैरिक 2 धातुविशेषः.  सुवर्णम्. 
गो 12 भूमिः.  वृषभः.  गौः.  बाणः.  इन्द्रस्य वज्रायुधम्.  जलम्.  किरणः.  नेत्रम्.  पशुः.  स्वर्गः.  वचनम्.  दिक्. 
गोकर्ण 3 सर्पः.  मृगभेदः.  अनामिकासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः. 
गोत्र 3 पर्वतः.  वंशः.  नाम. 
गोत्रा 2 भूमिः.  गोसमूहः. 
गोप 4 बहुग्रामाधिकृतः.  गोपालः.  गन्धरसः.  गोपालः. 
गोपुर 2 नगरद्वारम्.  कैवर्तीमुस्तकम्. 
गोलोमी 3 वचा.  शुक्लदूर्वा.  भूतकेशः. 
गोविन्द 2 विष्णुः.  गोपालः. 
गोष्पद 2 मानः.  सेवितः. 
गौर 3 शुक्लवर्णः.  पीतवर्णः.  ईषद्रक्तवर्णः. 
गौरी 2 पार्वती.  अदृष्टरजस्का. 
ग्रन्थ 2 शास्त्रम्.  द्रव्यम्. 
ग्रन्थिल 2 विकङ्कतः.  करीरः. 
ग्रस्त 2 अशक्त्यादिना सम्पूर्णोच्चारितम्.  भक्षितम्. 
ग्रह 4 ग्रहणम्.  ग्राहणम्.  निर्बन्धः.  अर्कादयः. 
ग्राम 3 ग्रामः.  ग्रामशब्दादिः.  समूहः. 
ग्रामणी 3 क्षुरिः.  श्रेष्ठः.  ग्रामाधिपः. 
ग्रावन् 2 पर्वतः.  पाषाणः. 
ग्राह 2 ग्राहः.  ग्राहणम्. 
घटा 2 ग्रीवायामुन्नतभागः.  हस्तिसङ्घः. 
घन 8 मेघः.  कांस्यतालादिवाद्यम्.  मध्यसमयनृत्यगीतवाद्यम्.  मुद्गरः.  निबिडम्.  कठिनगुणः.  कठिनम्.  निरन्तरम्. 
घनाघन 3 इन्द्रः.  मत्तगजः.  वर्षुकाब्दः. 
घातुक 2 हिंसाशीलः.  परद्रोहकारी. 
घृणा 3 करुणरसः.  जुगुप्सनम्.  जुगुप्सा. 
घृत 2 घृतम्.  जलम्. 
घोणा 2 नासिका.  अश्वनासिका. 
घोण्टा 2 बदरीफलम्.  क्रमुकवृक्षः. 
घोष 3 गोपग्रामः.  शब्दः.  गवां स्थानम्. 
घ्राण 2 नासिका.  आघ्रातः. 
5 अन्वाचयः.  इतरेतरः.  समाहारः.  समुच्चयः.  पादपूरणम्. 
चक्र 4 चक्रवाकः.  चक्रम्.  सेना.  स्वभूमिः. 
चक्रवाल 2 चक्राकारदिशः नाम.  लोकालोकपर्वतः. 
चञ्चु 2 एरण्डः.  पक्षिणा तुण्डः. 
चटका 2 चटकस्त्री.  चटकस्त्र्यपत्यम्. 
चण्डांशु 2 सूर्यः.  सूर्यः. 
चण्डाल 2 ब्राह्मण्यां वृषलेन जनितः.  चण्डालः. 
चण्डिका 2 पार्वती.  चण्डिका. 
चत्वर 2 प्राङ्गणम्.  यागार्थं संस्कृतभूमिः. 
चन्द्र 3 चन्द्रः.  रोचनी.  सुवर्णम्. 
चन्द्रिका 2 ज्योत्स्ना.  ज्योत्स्ना. 
चपल 3 शीघ्रम्.  पारदः.  दोषमनिश्चित्य वधादिकमाचरः. 
चपला 2 तडित्.  पिप्पली. 
चमू 2 सेना.  चमूसेना. 
चय 2 परिखोद्धृतमृत्तिकाकूटः.  समूहः. 
चर 2 चारपुरुषः.  चरम्. 
चर्चा 2 विचारणम्.  चन्दनादिना देहविलेपनम्. 
चर्मन् 2 मृगचर्मः.  फलकः. 
चर्मिन् 2 भूर्जवृक्षः.  फलकधारकः. 
चलित 2 प्रस्थितसैन्यः.  ईषत्कम्पितः. 
चामुण्डा 2 शक्तिदेवता.  चामुण्डा. 
चाम्पेय 2 चम्पकः.  चाम्पेयः. 
चार 2 चारपुरुषः.  बन्धनम्. 
चिकुर 2 केशः.  दोषमनिश्चित्य वधादिकमाचरः. 
चित् 2 बुद्धिः.  असाकल्यम्. 
चित्र 3 नानावर्णाः.  अद्भुतरसः.  आलेख्यम्. 
चित्रक 3 एरण्डः.  चित्रकः.  ललाटकृततिलकम्. 
चित्रभानु 2 अग्निः.  सूर्यः. 
चित्रा 2 मूषिकपर्णी.  वनकर्कटी. 
चिल्ल 2 चिल्लः.  क्लिन्ननेत्रवान्. 
चुक्र 2 अम्लवेतसः.  तिन्तिडीकस्याम्लभेदः. 
चूडा 2 मयूरशिखा.  शिरोमध्यस्थचूडा. 
चूत 2 कामबाणः.  आम्रवृक्षः. 
चूर्ण 2 पटवासादिक्षोदचूर्णाः.  पिष्टस्य रजः. 
चेल 2 वस्त्रम्.  अधमम्. 
छत्रा 3 मधुरिका.  जलजतृणविशेषः.  धान्यकम्. 
छद 2 पत्रम्.  पक्षिपक्षः. 
छन्द 3 अभिप्रायः.  अभिप्रायः.  वशः. 
छन्दस् 2 पद्यम्.  स्पृहा. 
छन्न 2 विजनः.  आच्छादितः. 
छवि 2 शोभा.  प्रभा. 
छात 2 निर्बलः.  खण्डितम्. 
छाया 4 अनातपः.  प्रतिमा.  शोभा.  सूर्यपत्नी. 
जगती 3 भूमिः.  लोकः.  जगतीच्छन्दः. 
जगत् 2 लोकः.  चरम्. 
जघन्य 2 अन्त्यम्.  अधमम्. 
जघन्यज 2 कनिष्ठभ्राता.  शूद्रः. 
जटा 4 तरुमूलम्.  जटामांसी.  तपस्विजटा.  मूलम्. 
जठर 2 जठरम्.  कठिनम्. 
जड 2 शीतलद्रव्यम्.  मूढमतिः. 
जनन 2 जननम्.  वंशः. 
जनी 2 चक्रवर्तिनी.  पुत्रभार्या. 
जन्य 3 वरपक्षीयः.  युद्धम्.  जनवादः. 
जम्बीर 2 जम्भीरः.  जम्बीरः. 
जम्बुक 2 जम्भूकः.  वरुणः. 
जय 3 अरणिः.  विजयः.  विजयः. 
जलाशय 2 तटाकादयः.  वीरणमूलम्. 
जव 2 वेगः.  त्वरितवन्मात्रः. 
जवन 3 अधिकवेगवाजिः.  त्वरितवन्मात्रः.  वेगः. 
जाति 4 घटत्वादिजातिः.  मालती.  जननम्.  सामान्यम्. 
जामि 2 भगिनी.  दोषवारणकृतकुलरक्षास्त्री. 
जाल 4 जालम्.  समूहः.  जालकम्.  नूतनकलिका. 
जालिक 2 जालेन मृगान्बध्नः.  धीवरः. 
जाल्म 2 नीचः.  असमीक्ष्यकारी. 
जिष्णु 2 इन्द्रः.  जयशीलः. 
जिह्म 3 वक्रम्.  अलसः.  कुटिलः. 
जीमूत 3 मेघः.  देवतालः.  पर्वतः. 
जीर्ण 2 वृद्धः.  जीर्णत्वम्. 
जीव 2 बृहस्पतिः.  जीवनम्. 
जीवक 2 जीवकः.  जीवकः. 
जीवन 2 जलम्.  जीवनोपायः. 
जीवन्तिका 2 वृक्षरुहा.  गुडूची. 
जीवितेश 2 प्रियः.  यमः. 
जेतृ 2 जेता.  जयशीलः. 
जैवातृक 2 चन्द्रः.  आयुष्मान्. 
जोषम् 2 आनन्दः.  तूष्णीमर्थः. 
ज्या 2 भूमिः.  ज्या. 
ज्यायस् 3 अतिवृद्धः.  अतिशयेन वृद्धः.  अतिशयेन प्रशस्तः. 
ज्येष्ठ 2 ज्येष्ठमासः.  अतिशस्तः. 
ज्योतिस् 3 नक्षत्रम्.  दृष्टिः.  द्योतः. 
ज्योत्स्ना 2 ज्योत्स्ना.  चन्द्रिकायुक्तरात्रिः. 
ज्योत्स्नी 2 चन्द्रिकायुक्तरात्रिः.  पटोलिका. 
ज्वर 2 ज्वरः.  ज्वरणम्. 
झष 2 मत्स्यः.  मत्स्यविशेषः. 
झिण्टी 2 नीलझिण्टिका.  झिण्टीसामान्यम्. 
टङ्क 3 पाषाणदारणघनभेदः.  अश्मदारणम्.  मदः. 
डिम्भ 2 शिशुः.  मूर्खः. 
तक्षक 2 नागः.  तक्षः. 
तत 2 वीणादिवाद्यम्.  लब्धप्रसरम्. 
तनु 4 देहः.  सूक्ष्मम्.  विरलम्.  चर्मः. 
तनूरुह 2 पक्षिपक्षः.  रोमः. 
तन्तुवाय 2 ऊर्णनाभः.  पटनिर्माता. 
तन्त्र 4 परिच्छदः.  प्रधानम्.  सिद्धान्तः.  सूत्रवायः. 
तन्द्रा 2 निद्रा.  अत्यन्तश्रमादिना सर्वेन्द्रियासामर्थ्यः. 
तपन 2 सूर्यः.  नरकभेदः. 
तपस् 2 माघमासः.  कृच्छ्रादिकर्मः. 
तम 2 राहुः.  गुणः. 
तमस् 4 राहुः.  गुणः.  अन्धकारः.  राहुः. 
तमोनुद् 3 अग्निः.  चन्द्रः.  सूर्यः. 
तमोपह 3 अग्निः.  चन्द्रः.  सूर्यः. 
तरणि 3 सूर्यः.  नौका.  कुमारी. 
तरल 2 हारमध्यगमणिः.  चलनम्. 
तरस् 2 वेगः.  सामर्थ्यम्. 
तरस्विन् 3 त्वरितवन्मात्रः.  वेगिः.  शूरः. 
तर्पण 3 पितृयज्ञः.  तृप्तिः.  प्रीणनम्. 
तर्ष 2 स्पृहा.  पिपासा. 
तल 3 ज्याघातवारणः.  अधः.  स्वरूपः. 
तलिन 2 विरलम्.  स्तोकम्. 
तल्प 3 हर्म्याद्युपरिगृहम्.  पत्नी.  शय्या. 
तापन 2 कामबाणः.  सूर्यः. 
तार 2 अत्युच्चध्वनिः.  मुक्ताशुद्धिः. 
तार्क्ष्य 2 गरुडः.  अश्वः. 
ताल 4 तालः.  तालवृक्षः.  मध्यमासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः.  हरितालम्. 
ताली 2 भूम्यामलकी.  तालभेदः. 
तिरस् 2 अन्तर्धानम्.  तिर्यक्. 
तिलक 5 तिलकवृक्षः.  देहस्थतिलचिह्नः.  उदर्यजलाशयः.  ललाटकृततिलकम्.  कृष्णवर्णलवणम्. 
तिष्य 3 पुष्य-नक्षत्रम्.  पुष्य-नक्षत्रम्.  कलियुगम्. 
तीक्ष्ण 4 अत्युष्णम्.  लोहः.  अभिमरः.  विषम्. 
तीर्थ 4 आगमः.  कूपसमीपरचितजलाधारः.  ऋषिजुष्टजलम्.  संस्कारादिकर्तुर्गुरुः. 
तु 4 भेदः.  अवधारणम्.  पादपूरणम्.  निश्चयार्थः. 
तुङ्ग 2 पुन्नागः.  उन्नतः. 
तुण्डिकेरी 2 कार्पासी.  तुण्डिकेरी. 
तुत्था 2 नीली.  सूक्ष्मेला. 
तुन्दिल 2 स्थूलोदरः.  उन्नतनाभियुक्तपुरुषः. 
तुमुल 3 रणव्याकुलता.  शब्दः.  व्याकुलम्. 
तुष 2 विभीतकी.  तुषः. 
तुषार 2 हिमम्.  शीतलद्रव्यम्. 
तूल 2 पार्श्वपिप्पलः.  कार्पासः. 
तूलि 3 चित्रोपकरणशलाका.  शय्या.  तूलम्. 
तूवर 3 कषायरसः.  अजातशृङ्गगौः.  कालेप्यश्मश्रुः पुरुषः. 
तृण 2 तृणम्.  तृणम्. 
तृष् 2 स्पृहा.  पिपासा. 
तृष्णा 2 स्पृहा.  पिपासा. 
तेजस् 4 रेतस्.  प्रभा.  बलम्.  प्रभावः. 
तोत्र 2 गजतोदनदण्डः.  वृषभादिप्रेरणदण्डः. 
त्रयी 2 वेदः.  ऋग्यजुस्साम-वेदाः. 
त्राण 2 रक्षितम्.  रक्षणम्. 
त्रिपुटा 2 शुक्लत्रिधारा.  सूक्ष्मेला. 
त्रुटि 5 सूक्ष्मेला.  सूक्ष्मम्.  अल्पम्.  समयः.  संशयः. 
त्रेता 3 दक्षिणगार्हपत्याहवनीयाग्नयः.  अग्निः.  त्रेतायुगम्. 
त्वच् 3 वृक्षत्वक्.  चर्मः.  वस्त्रयोनिः. 
त्वरित 2 शीघ्रम्.  त्वरितवन्मात्रः. 
त्वष्टृ 2 तक्षः.  देवशिल्पिः. 
त्विष् 2 प्रभा.  शोभा. 
दक्ष 2 चतुरः.  कुक्कुटः. 
दक्षिण 2 दिङ्नाम.  उदारमनः. 
दण्ड 4 सूर्यपार्श्वस्थः.  उपायाः.  दण्डः.  लगुडः. 
दन्तशठ 2 कपित्थः.  जम्भीरः. 
दम 2 दण्डः.  तपःक्लेशसहनम्. 
दर 2 भयम्.  बिलम्. 
दर्श 2 अमावासी.  दर्शयागः. 
दल 2 पत्रम्.  शकलः. 
दव 2 वनवह्निः.  वनम्. 
दशमीस्थ 2 क्षीणरागः.  वृद्धः. 
दशा 2 वस्त्रान्तावयवः.  अनेकविधा अवस्था. 
दस्यु 2 शत्रुः.  चोरः. 
दाक्षायणी 2 पार्वती.  अश्विनीत्यादि-नक्षत्राणाम् संज्ञा. 
दान 3 दानम्.  उपायाः.  मदजलम्. 
दान्त 2 तपःक्लेशसहः.  दमितवृषभादिः. 
दायाद 2 पुत्रः.  सगोत्रः. 
दारक 2 बालः.  भेदकः. 
दारु 2 काष्ठम्.  देवदारुवृक्षः. 
दार्विका 2 गोजिह्वा.  आवर्तननिष्पन्नरसाञ्जनम्. 
दाव 2 वनवह्निः.  वनम्. 
दिग्ध 2 विषसम्बद्धबाणः.  लिप्तम्. 
दिवाकीर्ति 2 क्षुरिः.  चण्डालः. 
दिवौकस् 2 देवः.  चातकपक्षी. 
दिव् 2 स्वर्गः.  आकाशः. 
दिष्ट 2 समयः.  प्राक्तनशुभाशुभकर्मः. 
दुन्दुभि 2 भेरी.  अक्षः. 
दुरोदर 3 द्यूतकृत्.  द्यूते लाप्यमानः.  द्यूतक्रीडनम्. 
दृढ 4 अतिशयः.  कठिनम्.  शक्तः.  स्थूलम्. 
दृश् 3 नेत्रम्.  ज्ञानम्.  ज्ञानशीलः. 
दृष्टान्त 2 शास्त्रम्.  निदर्शनम्. 
दृष्टि 3 नेत्रम्.  ज्ञानम्.  वीक्षणम्. 
देव 2 देवः.  नाट्योक्तराजा. 
देवन 2 अक्षः.  क्रीडा. 
देवी 3 बद्धपट्टा राज्ञी.  मूर्वा.  स्पृक्का. 
देशिक 2 संस्कारादिकर्तुर्गुरुः.  देश्यः. 
दैव 2 प्राक्तनशुभाशुभकर्मः.  देवतीर्थम्. 
दैवत 2 देवः.  नृवर्षः दैवदिनम्. 
दोला 2 नीली.  दोला. 
दोषा 2 रात्रिः.  रात्रिः. 
द्युति 2 शोभा.  प्रभा. 
द्यो 2 स्वर्गः.  आकाशः. 
द्रव 2 क्रीडा.  पलायनम्. 
द्रविण 4 सामर्थ्यम्.  द्रव्यम्.  द्रव्यम्.  बलम्. 
द्रव्य 3 द्रव्यम्.  शुभम्.  गुणाश्रयम्. 
द्रुत 3 शीघ्रम्.  प्रापितद्रवीभवः.  स्वतःप्राप्तद्रवीभावः. 
द्रोण 2 परिमाणः.  काकः. 
द्रोणी 2 काष्ठजलवाहिनी.  नीली. 
द्वन्द्व 3 स्त्रीपुरुषयुग्मम्.  युद्धम्.  युग्मम्. 
द्वापर 3 संशयज्ञानम्.  द्वापरयुगम्.  संशयः. 
द्विज 4 पक्षी.  दन्तः.  ब्राह्मणः.  पक्षिसर्पाद्याः. 
द्विजिह्व 2 सर्पः.  सूचकः. 
धन्वन् 2 निर्जलदेशः.  धनुः. 
धर्म 8 धर्मः.  वेदविहितकर्माः.  आचारः.  नीतिः.  पुण्यम्.  सोमयाजिः.  स्वभावः.  यमः. 
धर्मराज 2 बुद्धः.  यमः. 
धव 3 पतिः.  वृक्षः.  पुरुषः. 
धातु 8 मनःशिलादिधातुः.  श्लेष्मादिः.  रसरक्तादिः.  महाभूताः.  महाभूतगुणाः.  इन्द्रियम्.  अश्मविकृतिः.  शब्दयोनिः. 
धात्री 3 भूमिः.  उपमाता.  आमलकी. 
धामन् 4 गृहम्.  किरणः.  प्रभावः.  देहः. 
धामार्गव 2 अपामार्गः.  घोषवल्ली. 
धिक् 2 निर्भर्त्सनम्.  निन्दा. 
धिक्कृत 2 धिक्कृतः.  निन्दितमात्रः. 
धिष्ण्य 4 अग्निः.  गृहम्.  नक्षत्रम्.  स्थानम्. 
धूमकेतु 2 उत्पातः.  अग्निः. 
धूर्त 3 धत्तूरः.  द्यूतकृत्.  परप्रतारकस्वभावः. 
धृति 2 धारणम्.  धैर्यम्. 
ध्रुव 6 ध्रुवः.  शाखापत्ररहिततरुः.  नित्यम्.  भभेदः.  निश्चितम्.  शाश्वतम्. 
ध्रुवा 2 सालपर्णी.  यज्ञपात्रम्. 
ध्वाङ्क्ष 2 काकः.  मत्स्यात्खगः. 
नख 2 नखाख्यगन्धद्रव्यम्.  नखः. 
नग 2 पर्वतः.  वृक्षः. 
नग्निका 2 अदृष्टरजस्का.  नग्ना. 
नट 2 शोणकः.  नटः. 
ननु 6 आमन्त्रणम्.  अनुज्ञा.  अनुनयः.  अवधारणम्.  प्रश्नः.  विरोधोक्तिः. 
नभस् 3 आकाशः.  श्रावणमासः.  श्रावणमासः. 
नर 2 मनुष्यः.  पुरुषः. 
नाक 2 स्वर्गः.  आकाशः. 
नाग 3 नागाः.  हस्तिः.  सीसकम्. 
नागर 2 शुण्ठी.  राजकशेरुः. 
नाट्य 2 नृत्यम्.  नृत्यगीतवाद्यानाम् मेलनम्. 
नाडी 3 धमनिः.  तृणादिकाण्डः.  षट् क्षणकालः. 
नादेयी 4 अम्बुवेतसः.  भूमिजम्बुका.  अम्ब्वरणिः.  भूमिजम्बुका. 
नाना 3 अनेकम्.  उभयार्थः.  वर्जनम्. 
नाभि 2 रथचक्रमध्यमण्डलाकारः.  क्षत्रियः. 
नामन् 6 नाम.  कोपः.  कुत्सनम्.  प्राकाश्यः.  सम्भाव्यः.  उपगमः. 
नायक 2 अधिपतिः.  मध्यरत्नम्. 
नारक 2 नरकः.  नरकस्थप्राणी. 
नाल 3 उत्पलादिदण्डः.  उत्पलादिदण्डः.  तृणादिकाण्डः. 
नाश 3 मरणम्.  अपचयः.  तिरोधानम्. 
नासा 2 द्वारस्तम्भोपरिस्थितदारुः.  नासिका. 
निकषा 2 सामीप्यम्.  समीपः. 
निकार 2 अपकारः.  धान्यानामूर्ध्वक्षेपणम्. 
निकृत 2 तिरस्कृतः.  वक्राशयः. 
निगम 4 नगरम्.  मूलनगरादन्यनगरम्.  वणिक्पथः.  वेदः. 
निज 2 आत्मीयम्.  नित्यम्. 
नित्य 2 अविरतम्.  नित्यम्. 
निदाघ 2 ग्रीष्मऋतुः.  प्रस्वेदहेतोस्तापः. 
निधन 4 ब्रह्मा.  मरणम्.  वंशः.  नाशः. 
निमित्त 2 कारणम्.  चिह्नम्. 
नियम 4 अङ्गीकारः.  व्रतम्.  नियमकर्मः.  परिवर्तनम्. 
निरस्त 3 शीघ्रोच्चारितवचः.  प्रक्षिप्तबाणः.  निराकृतः. 
निराकृति 2 वेदाध्ययनरहितः.  निराकरणम्. 
निर् 2 निषेधः.  निश्चयः. 
निर्गुण्डी 2 सिन्दुवारः.  कृष्णनिर्गुण्डी. 
निर्भर 2 अतिशयः.  अतिशयः. 
निर्यातन 3 न्यासार्पणम्.  वैरशोधनम्.  दानम्. 
निर्यूह 4 क्वाथरसः.  नागदन्तकम्.  शिखास्थमाल्यम्.  द्वारम्. 
निर्वाण 2 मोक्षः.  मुनिवह्न्यादौ प्रयुक्तः. 
निर्वाद 2 जुगुप्सा.  जनवादः. 
निर्वेश 4 वेतनम्.  उपभोगः.  भृतिः.  अनुभवः. 
निवात 4 आश्रयः.  अवातः.  शस्त्राभेद्यः.  वर्मः. 
निवीत 2 आच्छादितवस्त्रम्.  कण्डलम्बितयज्ञोपवीतम्. 
निशाकर 2 चन्द्रः.  पूर्णचन्द्रसहिता पूर्णिमा. 
निषाद 2 निषादस्वरः.  चण्डालः. 
निष्क 4 साष्टशतसुवर्णम्.  हेम्न्युरोभूषणम्.  कर्षचतुष्टयम्.  दीनार नामकनाण्यविशेषः. 
निष्ठा 4 निर्वहणम्.  अन्त्यम्.  नाशः.  निष्पत्तिः. 
निष्ठुर 2 कर्कशवचनम्.  कठिनम्. 
निस्त्रिंश 2 खड्गः.  परद्रोहकारी. 
निह्नव 4 गोपनकारिवचनम्.  अपह्नवः.  अविश्वासः.  कपटः. 
नीच 2 नीचः.  ह्रस्वः. 
नील 2 विशेषनिधिः.  कृष्णवर्णः. 
नीलकण्ठ 2 मयूरः.  शिवः. 
नीली 2 नीलझिण्टिका.  नीली. 
नीवी 2 मूलधनम्.  स्त्रीकटीवस्त्रबन्धः. 
नु 2 प्रश्नः.  विकल्पः. 
नूनम् 3 अर्थनिश्चयः.  तर्कः.  निश्चितम्. 
नेत्र 3 नेत्रम्.  वस्त्रम्.  तरुमूलम्. 
नेमि 2 कूपस्यान्तरे रज्ज्वादिधारणार्थदारुयन्त्रः.  चक्रान्तभागः. 
नैगम 2 वणिक्.  नागरः. 
नैरृत 2 राक्षसः.  नैरृत्यदिशायाः स्वामी. 
न्यक्ष 2 कार्त्स्न्यम्.  अधमम्. 
न्यग्रोध 2 वटवृक्षः.  व्यामः. 
न्यून 2 ऊनः.  गर्ह्यः. 
पक्व 2 विनाशोन्मुखम्.  परिणामं प्राप्तः. 
पक्ष 5 पञ्चदशदिनानि.  पक्षिपक्षः.  केशात्कलापार्थः.  शरपक्षः.  सहायः. 
पक्षति 2 प्रतिपत्तिथिः.  पक्षमूलम्. 
पक्ष्मन् 3 अक्षिलोमन्.  पुष्परेणुः.  तन्त्वाद्यंशे़प्यणीयसी. 
पङ्क 2 पापम्.  कर्दमः. 
पङ्क्ति 3 पङ्क्तिः.  पङ्क्तिच्छन्दः.  दशमम्. 
पङ्गु 2 शनीः.  जङ्घाहीनः. 
पटल 3 छादनम्.  नेत्ररुक्.  समूहः. 
पटह 2 पटहः.  युद्धपटहः. 
पटु 4 पटोलः.  चतुरः.  अमन्दः.  औषधम्. 
पण 7 ताम्रकृतकार्षापणः.  वेतनम्.  द्यूतक्रीडनम्.  द्यूते लाप्यमानः.  भृतिः.  धनम्.  द्यूतादिषूत्सृष्टः. 
पतङ्ग 3 पतङ्गः.  पक्षी.  सूर्यः. 
पति 2 पतिः.  अधिपतिः. 
पत्ति 3 पदातिः.  पत्तिसेना.  गतिः. 
पत्र 3 पत्रम्.  पक्षिपक्षः.  वाहनम्. 
पत्राङ्ग 2 रक्तचन्दनः.  रक्तचन्दनः. 
पत्रिन् 3 श्येनः.  पक्षी.  बाणः. 
पत्रोर्ण 2 शोणकः.  धौतकौशेयम्. 
पद 6 वस्तु.  चरणः.  चिह्नम्.  स्थानम्.  त्राणनम्.  व्यवसितिः. 
पद्म 3 विशेषनिधिः.  विशेषनिधिः.  पद्मम्. 
पद्मा 3 लक्ष्मी.  भार्गी.  पद्माकः. 
पयस् 2 जलम्.  दुग्धम्. 
पयोधर 3 मेघः.  स्त्रीस्तनम्.  मेघः. 
पर 5 परतीरम्.  शत्रुः.  अन्यः.  उत्तमः.  दूरम्. 
पराक्रम 3 सामर्थ्यम्.  उद्योगः.  शक्तिः. 
पराग 4 पुष्परेणुः.  पुष्परेणुः.  स्नानीयादि गन्धद्रव्यम्.  रजः. 
परिकर 2 पर्यङ्कः.  परिवारः. 
परिग्रह 5 पत्नी.  परिजनः.  आदानम्.  मूलधनम्.  शापवचनम्. 
परिघ 2 लोहाङ्गी.  परिघातः. 
परिधि 3 चन्द्रसूर्ययोरुत्पातादिजातमण्डलः.  यज्ञियतरोः शाखा.  उपसूर्यकः. 
परिबर्ह 2 परिवारः.  नृपार्हाः. 
परिमल 2 जनमनोहरगन्धः.  कुङ्कुमादिमर्दनम्. 
परिव्याध 2 अम्बुवेतसः.  कर्णिकारः. 
परिस्रुत् 2 सुरा.  सुरा. 
परीवाप 3 परिच्छदः.  पर्युप्तिः.  सलिलस्थितिः. 
परीवार 3 खड्गपिधानम्.  परिच्छदः.  परिजनः. 
पर्जन्य 2 रसदब्दः.  इन्द्रः. 
पर्ण 2 पत्रम्.  पलाशः. 
पर्यय 2 क्रमोल्लङ्घनम्.  अतिक्रमः. 
पर्याय 2 क्रमः.  अवसरः. 
पर्वन् 3 वम्शादिग्रन्थिः.  तिथिभेदः.  त्रिंशत् कलाः. 
पल 2 कर्षचतुष्टयम्.  मांसम्. 
पलाश 4 हरितवर्णः.  पत्रम्.  पलाशः.  कचूरः. 
पवन 2 वायुः.  धान्यादीनाम् बहुलीकरणम्. 
पवित्र 3 दर्भः.  पवित्रः.  पवित्रः. 
पश्चात् 2 चरमम्.  पश्चिमदिक्. 
पश्चिम 2 दिङ्नाम.  अन्त्यम्. 
पाक 2 शिशुः.  पचनम्. 
पाक्य 2 कृतकलवणम्.  यवक्षारः. 
पाटल 2 श्वेतरक्तवर्णः.  व्रीहिः. 
पाटला 2 पाटलकुसुमः.  पाटला. 
पाठ 2 ब्रह्मयज्ञः.  पठनम्. 
पाताल 2 पातालम्.  बडवाग्निः. 
पात्र 4 तडमध्यवर्तिप्रवाहः.  स्रुवादियज्ञपात्राणि.  पात्रम्.  योग्यः. 
पाद 5 पर्वतसमीपस्थाल्पपर्वतः.  चरणः.  तुरीयोभागः.  किरणः.  तुर्यांशः. 
पाप 2 पापम्.  परद्रोहकारी. 
पायस 2 सरलद्रवः.  क्षीरान्नम्. 
पारशव 2 शूद्रायां विप्रतनयः.  आयुधम्. 
पारिजातक 2 देववृक्षः.  निम्बतरुः-वकायिनी. 
पार्श्व 2 कक्षयोरधोभगः.  पर्शुकानां समूहः. 
पालि 3 अस्रिः.  अङ्कः.  पङ्क्तिः. 
पाश 3 केशात्कलापार्थः.  बन्धनम्.  आयुधम्. 
पिङ्गल 2 सूर्यपार्श्वस्थः.  कपिलवर्णः. 
पिच्छिल 2 शिंशपा.  मण्डयुक्तदध्यादिः. 
पिटक 2 विस्फोटः.  पेटकः. 
पिठर 2 स्थाली.  मुस्ता. 
पिण्ड 3 गजमस्तकौ.  लोहः.  गन्धरसः. 
पिण्याक 2 तिलकल्कम्.  सिह्लकम्. 
पितामह 2 ब्रह्मा.  पितुः पिता. 
पितृपति 2 यमः.  दक्षिणदिशायाः स्वामी. 
पिनाक 2 शिवधनुः.  शूलम्. 
पिशुन 4 कुङ्कुमम्.  परस्परभेदनशीलः.  खलः.  सूचकः. 
पीतद्रु 2 सरला.  दारुहरिद्रा. 
पीतन 3 आम्रातकः-अम्बाडा.  कुङ्कुमम्.  हरितालम्. 
पीयूष 2 अमृतम्.  नवप्रसूतगोः क्षीरम्. 
पीलु 4 पीलुः.  हस्तिः.  बाणः.  पुष्पम्. 
पीलुपर्णी 2 मूर्वा.  तुण्डिकेरी. 
पुण्डरीक 4 आग्नेयदिग्गजः.  शुभ्रकमलम्.  सिंहः.  व्याघ्रः. 
पुण्य 2 धर्मः.  मनोरमम्. 
पुनर् 3 अप्रथमः.  भेदः.  निश्चयार्थः. 
पुर 5 मूलनगरादन्यनगरम्.  गुग्गुलुवृक्षः.  गृहम्.  नगरम्.  अग्रे. 
पुरस्कृत 2 अरात्यभियुक्ते अग्रतः कृतः.  पूजितः. 
पुरस्तात् 4 पूर्वदिक्.  प्रथमा.  पुरार्थः.  अग्रे. 
पुरा 3 प्रबन्धम्.  चिरातीतम्.  निकटागामिकम्. 
पुरुष 4 आत्मा.  पुन्नागः.  पुरुषः.  मनुष्यः. 
पुलाक 3 तुच्छधान्यम्.  सङ्क्षेपः.  भक्तसिक्तकान्नावयवः. 
पुष्कर 8 आकाशः.  जलम्.  पद्मम्.  पुष्करमूलम्.  खड्गफलम्.  शुण्डाग्रभागः.  वाद्यभाण्डमुखम्.  तीर्थविशेषः. 
पुष्प 2 पुष्पम्.  आर्तवम्. 
पुष्पदन्त 2 वायव्यदिग्गजः.  युगपदुच्यमानौ सूर्यचन्द्रौ. 
पूग 2 क्रमुकवृक्षः.  समूहः. 
पूज्य 2 पूज्यः.  पत्युर्वा पत्न्याः वा पिता. 
पूत 3 पवित्रः.  अपनीतबुसधान्यम्.  पवित्रः. 
पूतिकाष्ठ 2 देवदारुवृक्षः.  सरला. 
पूर्ण 2 समग्रम्.  पूर्णः. 
पूर्व 4 ब्रह्मा.  दिङ्नाम.  पूर्वदिक्.  आद्यः. 
पृतना 2 सेना.  पृतनासेना. 
पृथगात्मता 2 घटादिव्यक्तिः.  प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानम्. 
पृथग्जन 2 नीचः.  मूर्खः. 
पृथु 3 कृष्णवर्णजीरकः.  हिङ्गुपत्रम्.  विस्तृतम्. 
पृथुक 3 शिशुः.  पृथुकः.  चिपिटः. 
पृथ्वी 3 भूमिः.  कृष्णवर्णजीरकः.  हिङ्गुपत्रम्. 
पृश्नि 2 किरणः.  अल्पशरीरः. 
पृषत 2 जलकणः.  मृगभेदः. 
पृष्ठ्य 2 भारवाह्यश्वः.  पृष्ठानां समूहः. 
पेचक 2 उलूकः.  करिणः पुच्छमूलोपान्तः. 
पेटक 2 पेटकः.  समूहः. 
पेशल 2 चतुरः.  चारपुरुषः. 
पोटगल 2 नडः.  काशम्. 
पोत 2 शिशुः.  नौका. 
पोत्र 2 वराहमुखाग्रस्थसृङ्गः.  हलम्. 
पौष 2 पौषमासः.  पौषमासः. 
प्रकाण्ड 2 प्रशस्तम्.  वृक्षमूलमारभ्य शाखावधिभागः. 
प्रकार 2 भेदः.  सादृश्यम्. 
प्रकाश 2 आतपः.  अतिप्रसिद्धः. 
प्रकृति 5 माया.  स्वभावः.  राज्याङ्गाः.  पुरुषलिङ्गः.  स्त्रीयोनिः. 
प्रगाढ 2 भृशम्.  दुःखम्. 
प्रग्रह 3 बन्दिशाला.  तुलासूत्रम्.  प्रग्रहः. 
प्रग्राह 2 तुलासूत्रम्.  प्रग्रहः. 
प्रजा 2 जनः.  सन्ततिः. 
प्रज्ञा 2 बुद्धिः.  स्वयम्ज्ञात्री. 
प्रज्ञान 2 बुद्धिः.  चिह्नम्. 
प्रणय 4 प्रीत्या प्रार्थनम्.  स्नेहः.  विश्रम्भः.  याचनम्. 
प्रणिधि 2 चारपुरुषः.  प्रार्थना. 
प्रणीत 2 संस्कृताग्निः.  पाकेन संस्कृतव्यञ्जनादिः. 
प्रतल 2 विस्तृताङ्गुलपाणिः.  वामदक्षिणपाण्यौ मिलितविस्तृताङ्गुली. 
प्रति 3 लक्षणादिः.  प्रतिनिधिः.  वीप्सा. 
प्रतिपत् 2 प्रतिपत्तिथिः.  बुद्धिः. 
प्रतिमान 2 वाहित्थाधोभागदन्तमध्यम्.  प्रतिमा. 
प्रतियत्न 2 स्पृहा.  उपग्रहः. 
प्रतिसर 2 चमूजघनः.  हस्तसूत्रम्. 
प्रतीक 3 देहावयवः.  प्रतिकूलम्.  एकदेशः. 
प्रतीत 2 प्रसिद्धः.  प्रमुदितः. 
प्रतीहार 2 द्वारम्.  द्वारपालकः. 
प्रत्यक्श्रेणी 2 मूषिकपर्णी.  वज्रदन्ती. 
प्रत्यय 7 अधीनः.  ज्ञानम्.  कारणम्.  रन्ध्रम्.  शब्दः.  शपथः.  विश्वासः. 
प्रथम 2 आद्यः.  प्रधानम्. 
प्रदर 3 भङ्गः.  बाणः.  नारीरोगः. 
प्रदेशिनी 2 अङ्गुष्ठसमीपाङ्गुली.  तर्जनी. 
प्रधान 5 माया.  प्रधानोद्योगस्थाः.  श्रेष्ठम्.  परमात्मा.  बुद्धिः. 
प्रपञ्च 2 व्यतिक्रमः.  विस्तरः. 
प्रभव 3 आद्योपलब्धिः.  जन्महेतुः.  स्थानम्. 
प्रभाव 2 राजशक्तिः.  कोशदण्डजतेजः. 
प्रमाण 5 इयत्ता.  कारणम्.  मर्यादा.  प्रमाता.  शास्त्रम्. 
प्रमीत 2 यज्ञहतपशुः.  मृतः. 
प्रलय 3 प्रलयः.  सात्विकभावः.  मरणम्. 
प्रवण 3 चतुष्पथम्.  क्रमनिम्नोर्वी.  प्रह्वः. 
प्रवाल 3 वीणादण्डः.  प्रवालमणिः.  नूतनाङ्कुरः. 
प्रवृत्ति 2 वार्ता.  अविच्छेदेन जलादिप्रवृत्तिः. 
प्रवृद्ध 2 प्रवृद्धम्.  प्रसृतम्. 
प्रसव 4 प्रसवनम्.  फलम्.  पुष्पम्.  उत्पादः. 
प्रसाद 2 नैर्मल्यम्.  अनुसरणम्. 
प्रसिद्ध 2 प्रसिद्धः.  भूषितः. 
प्रसू 2 जननी.  अश्वा. 
प्रसून 2 पुष्पम्.  फलम्. 
प्रस्थ 3 पर्वतसमभूभागः.  परिमाणः.  मानः. 
प्राक् 4 पूर्वदिक्.  प्राङ् देशः.  अतीतकालः.  पूर्वदिग्देशकालाः. 
प्राचीन 2 पूर्वदिशि भवम्.  कण्टकादिवेष्टनम्. 
प्राण 4 शरीरवायुः.  सामर्थ्यम्.  पञ्चवायवः.  गन्धरसः. 
प्रादुस् 3 नाम.  प्राकाश्यः.  स्फुटम्. 
प्राप्त 2 लब्धम्.  प्राप्तम्. 
प्राप्तरूप 2 बुधः.  मनोरमम्. 
प्राप्ति 3 सिद्धिः.  उदयः.  अधिकफलम्. 
प्राय 3 प्रायोपवेशः.  भूम्नि.  अन्तगमनम्. 
प्रिय 2 पतिः.  प्रियम्. 
प्रियक 4 कदम्बः.  जीवकः.  प्रियङ्गुवृक्षः.  अजिनजातीयमृगः. 
प्रियङ्गु 2 प्रियङ्गुवृक्षः.  कङ्गुः. 
प्रेक्षा 2 बुद्धिः.  नृत्येक्षणम्. 
प्रेत 2 नरकस्थप्राणी.  मृतः. 
प्रेमन् 2 स्नेहः.  स्नेहः. 
प्रैष 2 मर्दनम्.  प्रेषणम्. 
प्लक्ष 2 प्लक्षः.  कपीतनवृक्षः. 
प्लव 5 तृणादिनिर्मिततरणसाधनम्.  मण्डूकः.  कैवर्तीमुस्तकम्.  पक्षिजातिविशेषः.  चण्डालः. 
प्लवङ्गम 2 वानरः.  मण्डूकः. 
फल 6 वृक्षफलम्.  वस्त्रयोनिः.  फलकः.  लाङ्गलस्याधस्थलोहकाष्ठम्.  अधिकफलम्.  सस्यहेतुकृतम्. 
फलिनी 2 प्रियङ्गुवृक्षः.  अग्निशिखा. 
फली 2 फलसहितवृक्षः.  प्रियङ्गुवृक्षः. 
फल्गु 2 कदुम्बरी.  निःसारम्. 
फाल 2 कार्पासवस्त्रम्.  लाङ्गलस्याधस्थलोहकाष्ठम्. 
फेनिल 2 अरिष्टः-रीढा.  बदरीफलम्. 
बत 5 आमन्त्रणम्.  करुणरसः.  सन्तोषम्.  विस्मयः.  दुःखम्. 
बदरा 2 कार्पासी.  वाराहीकन्दम्. 
बद्ध 2 बद्धः.  बद्धः. 
बन्धन 2 बन्धनम्.  बन्धनम्. 
बभ्रु 3 विपुलनकुलः.  विष्णुः.  कपिलवर्णः. 
बल 6 बलभद्रः.  सेना.  सेना.  सामर्थ्यम्.  काकः.  स्थौल्यम्. 
बलवत् 2 बलवान्.  अतिशयः. 
बलाहक 2 विष्णोः अश्वः.  मेघः. 
बलि 4 भूतयज्ञः.  बलिः.  उपहारः.  प्राण्यङ्गजम्. 
बहुल 3 बहुलम्.  अग्निः.  कृष्णवर्णः. 
बहुला 3 एला.  कृत्तिका.  गौः. 
बाढ 2 अतिशयः.  भृशप्रतिज्ञा. 
बाण 2 बाणः.  बलिसुतः. 
बाल 6 ह्रीबेरम्.  बालः.  केशः.  अश्वबालः.  मूर्खः.  शिशुः. 
बालिश 2 मूर्खः.  शिशुः. 
बाष्प 2 अश्रुः.  उष्मा. 
बाह्लीक 2 कुङ्कुमम्.  हिङ्गुवृक्षनिर्यासः. 
बिल 2 बिलम्.  गिरिबिलम्. 
बीज 2 कारणम्.  रेतस्. 
बीभत्स 3 नवरसेष्वेकः.  बीभत्सरसः.  हिंसाशीलः. 
बुद्ध 2 बुद्धः.  अवगतम्. 
बुध 3 उत्तरदिशायाः ग्रहः.  बुधः.  विद्वान्. 
बृहती 3 कण्टकारिका.  बृहतीच्छन्दः.  महती. 
बृहस्पति 2 ईशानदिशायाः ग्रहः.  बृहस्पतिः. 
ब्रह्मचारिन् 2 ब्रह्मचर्याश्रमी.  ब्रह्मचारिः. 
ब्रह्मन् 5 ब्रह्मा.  ब्राह्मणः.  प्रजापतिः.  वेदतत्त्वम्.  तपः. 
ब्रह्मबन्धु 2 ब्राह्मणाधिक्षेपः.  ब्राह्मणनिर्देशः. 
ब्राह्म 2 दैवयुगसहस्रद्वयम्.  ब्राह्मतीर्थम्. 
ब्राह्मी 2 शक्तिदेवता.  सरस्वती. 
भग 8 सूर्यः.  स्त्रीयोनिः.  कीर्तिः.  माहात्म्यम्.  स्पृहा.  वीर्यम्.  धनसमृद्धिः.  यत्नः. 
भङ्ग 2 तरङ्गः.  पराजयः. 
भद्र 2 शुभम्.  वृषभः. 
भयानक 2 नवरसेष्वेकः.  भयानकरसः. 
भर्तृ 3 पतिः.  पोष्टा.  धाता. 
भर्मन् 2 सुवर्णम्.  वेतनम्. 
भव 2 शिवः.  जननम्. 
भागधेय 2 प्राक्तनशुभाशुभकर्मः.  बलिः. 
भाग्य 2 प्राक्तनशुभाशुभकर्मः.  पुण्यपापकर्मम्. 
भाण्ड 3 पात्रम्.  अश्वभूषा.  मूलवणिग्धनम्. 
भानु 2 सूर्यः.  किरणः. 
भार्गवी 2 लक्ष्मी.  दूर्वा. 
भाव 7 विद्वान्.  सत्ता.  स्वभावः.  अभिप्रायः.  चेष्टा.  आत्मा.  जननम्. 
भावित 3 द्रव्यभावितवस्तु.  ग्राहितहिङ्ग्वादिगन्धव्यञ्जनादिः.  प्राप्तम्. 
भाषित 2 वचनम्.  उक्तम्. 
भिक्षा 4 याचनम्.  भृतिः.  सेवा.  याचनम्. 
भिक्षु 2 संन्यासाश्रमी.  संन्यासी. 
भीम 2 शिवः.  भयानकरसः. 
भीरु 3 शतावरी.  स्त्रीविशेषः.  भयशाली. 
भुग्न 2 वक्रम्.  वक्रम्. 
भुवन 2 जलम्.  लोकः. 
भूत 7 देवयोनिः.  प्राप्तम्.  आवृतम्.  अतीतः.  भूमिः.  प्राणी.  युक्तम्. 
भूतात्मन् 2 धाता.  देहः. 
भूति 3 अणुताद्यष्टविधप्रभावः.  भस्मन्.  धनसमृद्धिः. 
भूतिक 3 चिरायता.  कुम्भी.  तृणविशेषः. 
भूभृत् 2 पर्वतः.  राजा. 
भूमिजम्बुका 2 भूमिजम्बुका.  भूमिजम्बुका. 
भूरि 2 बहुलम्.  सुवर्णम्. 
भृङ्ग 3 त्वक्पत्रम्.  भृङ्गः.  भ्रमरः. 
भेद 2 उपायाः.  भेदः. 
भोग 4 सर्पशरीरम्.  आनन्दः.  सर्पः.  स्त्र्यादिभृतिः. 
भोगवती 3 नगरम्.  नदी.  नागाः. 
भ्रम 3 अतस्मित्तज्ज्ञानम्.  जलनिस्सरणजालकम्.  भ्रमणम्. 
भ्रातृव्य 2 भ्रातृपुत्रः.  शत्रुः. 
भ्रूण 2 कुक्षिस्थगर्भः.  शिशुः. 
मकर 2 विशेषनिधिः.  जलजन्तुविशेषः. 
मण्ड 2 एरण्डः.  सर्वेषाम् रसानामग्रम्. 
मण्डन 2 भूषणम्.  अलङ्करणशीलः. 
मण्डल 3 चक्राकारदिशः नाम.  रविचन्द्रबिम्बम्.  चन्द्रसूर्ययोरुत्पातादिजातमण्डलः. 
मत्त 3 मत्तगजः.  उन्मत्तः.  प्रमुदितः. 
मत्सर 3 अन्यशुभद्वेषः.  अन्यशुभद्वेषबुद्धिः.  कृपणः. 
मद 3 मदः.  मदजलम्.  आनन्दः. 
मदन 3 कामदेवः.  मयनफलवृक्षः.  धत्तूरः. 
मधु 5 चैत्रमासः.  पुष्पमधुः.  मधुकपुष्पकृतमद्यम्.  सुरा.  पुष्पमधुः. 
मधुपर्णिका 2 काश्मरीवृक्षः.  नीली. 
मधुर 3 मधुररसः.  मधुरम्.  प्रियम्. 
मधुरसा 2 मूर्वा.  द्राक्षा. 
मध्य 2 देहमध्यः.  न्याय्यम्. 
मध्यम 3 मध्यमस्वरः.  भारतभूमेः मध्यदेशः.  देहमध्यः. 
मध्यमा 2 प्रथमप्राप्तरजोयोगा.  मध्याङ्गुली. 
मनाक् 2 ईषद् हासः.  अल्पम्. 
मन्त्र 2 वेदभेदः.  गुप्तिवादः. 
मन्थ 3 मन्थनदण्डः.  मृद्भाण्डम्.  उष्ट्रिका. 
मन्द 6 शनीः.  अलसः.  अल्पम्.  अपटुः.  मूर्खः.  निर्भाग्यः. 
मन्दार 3 देववृक्षः.  निम्बतरुः-वकायिनी.  अर्कः. 
मन्दिर 2 गृहम्.  नगरम्. 
मन्मथ 2 कामदेवः.  कपित्थः. 
मन्यु 4 शोकः.  कोपः.  दैन्यम्.  यज्ञः. 
मयूख 2 किरणः.  अग्निज्वाला. 
मयूर 2 कारवी.  मयूरः. 
मयूरक 2 अपामार्गः.  तुत्थाञ्जनम्. 
मरु 2 निर्जलदेशः.  पर्वतः. 
मरुत् 3 वायुः.  वायव्यदिशायाः स्वामी.  वायुदेवः. 
मरुबक 2 मयनफलवृक्षः.  जम्बीरः. 
मर्कटी 2 करञ्जभेदः.  मर्कटी. 
मल 3 मलम्.  पापम्.  पुराणकिट्टम्. 
महत् 2 विस्तृतम्.  राज्यम्. 
महस् 2 उत्सवः.  प्रभा. 
महासहा 2 महासहा.  माषपर्णी. 
महौषध 3 अतिविषा.  लशुनम्.  शुण्ठी. 
मा 2 लक्ष्मी.  वारणम्. 
मागध 2 वंशपरम्पराशंसकाः.  क्षत्रियाद्वैश्याभ्यामुत्पन्नः. 
मागधी 2 यूथिका.  पिप्पली. 
माणवक 2 बालः.  दशलतिकाहारः. 
मातुल 2 धत्तूरः.  मातुर्भ्राता. 
मातुलानी 2 मातुलभार्या.  चणभेदः. 
मातृ 3 माता.  जननी.  गौः. 
मात्र 2 कार्त्स्न्यम्.  अवधारणम्. 
मात्रा 4 सूक्ष्मम्.  अल्पम्.  परिमाणः.  परिवारः. 
माधव 2 विष्णुः.  वैशाखमासः. 
मार्ग 2 मार्गशीर्षामासः.  मार्गः. 
मार्गण 3 बाणः.  याचकः.  अन्वेषणम्. 
मित्र 3 सूर्यः.  शत्रुराज्याव्यवहितराजा.  मित्रम्. 
मिथः 2 अन्योन्यम्.  रहस्यम्. 
मिसि 2 मधुरिका.  शतपुष्पा. 
मुकुन्द 3 विष्णुः.  विशेषनिधिः.  कुन्दुरुः. 
मुख 2 गृहनिर्गमनप्रवेशमार्गः.  वदनम्. 
मुख्य 2 आद्यविधिः.  श्रेष्ठम्. 
मुण्डित 2 खण्डितकेशः.  कृतमुन्डितम्. 
मुनि 2 बुद्धः.  मौनव्रतिः. 
मुसली 2 मुसली.  गृहगोधिका. 
मूर्छित 2 मूर्खः.  सोच्छ्रयः. 
मूर्त 2 मूर्च्छावान्.  कठिनम्. 
मूर्ति 2 देहः.  काठिन्यम्. 
मूर्धाभिषिक्त 2 क्षत्रियः.  राजा. 
मूल 4 मूलमात्रम्.  आद्यः.  मूलानक्षत्रम्.  शिफा. 
मूल्य 2 विक्रेयवस्तूनां मूल्यम्.  वेतनम्. 
मृग 4 हरिणः.  मृगभेदः.  अन्वेषणम्.  पशुः. 
मृत 2 मृतः.  तण्डुलादियाचितः. 
मृत्स्ना 2 प्रशस्तमृद्.  तुवरिका. 
मृदु 2 कोमलम्.  अतीक्ष्णः. 
मेखला 2 स्त्रीकटीभूषणम्.  खड्गमुष्टिनिबन्धनम्. 
मेघपुष्प 2 विष्णोः अश्वः.  जलम्. 
मेचक 2 कृष्णवर्णः.  पिच्छस्थचन्द्राकृतिः. 
मेढ्र 2 पुरुषलिङ्गः.  मेषः. 
मेष 2 राशिः.  मेषः. 
मैत्रावरुणि 2 अगस्त्यः.  वाल्मीकिः. 
मैथुन 3 मैथुनम्.  रतम्.  सङ्गतिः. 
मोक्ष 2 मोक्षः.  मुष्ककवृक्षः. 
मोचा 2 शाल्मलिः.  कदली. 
मौलि 3 किरीटम्.  संयतकेशः.  शिरोमध्यस्थचूडा. 
यक्ष 2 देवयोनिः.  कुबेरः. 
यन्तृ 2 सारथिः.  हस्तिपकः. 
यम 3 यमः.  नैत्यिककर्मः.  संयमः. 
याञ्चा 2 याचनम्.  याचनम्. 
यातयाम 2 जीर्णम्.  परिभुक्तम्. 
यात्रा 3 प्रयाणम्.  गतिः.  यापनम्. 
यान 2 राज्यगुणः.  वाहनम्. 
याम 2 प्रहरः.  संयमः. 
यावत् तावत् 4 साकल्यम्.  अवधिः.  मानः.  अवधारणम्. 
युग 3 युग्मम्.  कृतादियुगाः.  यानाद्यङ्गः. 
युग्य 2 वाहनम्.  युगवाह्यवृषभः. 
योग 5 सन्नहनम्.  उपायः.  ध्यानम्.  सङ्गतिः.  युक्तिः. 
रक्त 4 रक्तवर्णः.  रक्तम्.  कुङ्कुमम्.  नील्यादिरागिः. 
रक्तचन्दन 2 रक्तचन्दनः.  रक्तचन्दनः. 
रजत 4 रजतम्.  रूप्यकम्.  सुवर्णम्.  शुक्लवर्णयुक्तः. 
रजनी 2 रात्रिः.  चक्रवर्तिनी. 
रजस् 3 गुणः.  आर्तवम्.  रजः. 
रण 3 युद्धम्.  शब्दकरणम्.  शब्दः. 
रत्न 2 रत्नम्.  स्वजातिश्रेष्ठः. 
रथ 2 वेतसः.  रथः. 
रथकार 2 करण्यां माहिष्यादुत्पन्नः.  तक्षः. 
रथाङ्ग 2 रथावयवमात्रम्.  चक्रम्. 
रथिन् 2 रथारूढयोद्धा.  रथस्वामिः. 
रथ्या 2 ग्राममध्यमार्गः.  रथसमूहः. 
रम्भा 2 रम्भानामाप्सरा.  कदली. 
रवि 2 पूर्वदिशायाः ग्रहः.  सूर्यः. 
रश्मि 2 किरणः.  प्रग्रहः. 
रस 9 रसनेन्द्रियविषयः.  पारदः.  गन्धरसः.  गुणः.  रागः.  शृङ्गारादिः.  विषम्.  वीर्यम्.  द्रवः. 
रसा 3 भूमिः.  पाटा.  सल्लकी. 
रसाल 2 आम्रवृक्षः.  इक्षुः. 
रहस् 2 विजनः.  विजनः. 
राजन् 3 चन्द्रः.  क्षत्रियः.  राजा. 
राजादन 2 प्रियालवृक्षः.  क्षीरिका. 
राजीव 2 राजीवमत्स्यः.  पद्मम्. 
राज् 2 राजा.  राजा. 
राम 5 बलभद्रः.  मृगभेदः.  कृष्णवर्णः.  मनोरमम्.  शुक्लवर्णयुक्तः. 
राशि 3 धान्यादिराशिः.  समूहः.  मेषादयः. 
राष्ट्र 3 स्वभूमिः.  विषयः.  उपद्रवम्. 
रास्ना 2 रास्ना.  एलापर्णी. 
रिष्ट 3 क्षेमम्.  अशुभम्.  अभावः. 
रीति 3 पित्तलम्.  प्रचारः.  स्यन्दः. 
रुचक 4 एरण्डः.  मातुलिङ्गकः.  मधुरलवणम्.  स्वर्जिकाक्षारः. 
रुचि 4 प्रभा.  अत्यासक्तिः.  किरणः.  स्पृहा. 
रुद्र 2 गणदेवता.  शिवः. 
रूक्ष 2 अप्रेमः.  अचिक्कणः. 
रूप्य 4 आहतरूप्यकहेमादिः.  रजतम्.  प्रशस्तम्.  रूप्यकम्. 
रै 2 द्रव्यम्.  सुवर्णम्. 
रोचनी 2 शुक्लत्रिधारा.  रोचनी. 
रोदसी 3 भूम्याकाशयोः नाम.  आकाशः.  भूमिः. 
रोदस् 3 भूम्याकाशयोः नाम.  आकाशः.  भूमिः. 
रोमन् 2 रोमः.  वस्त्रयोनिः. 
रोहित 4 ऋजु इन्द्रधनुस्.  रक्तवर्णः.  रोहितमत्स्यः.  मृगभेदः. 
रौद्र 2 नवरसेष्वेकः.  रौद्ररसः. 
रौहिणेय 2 बलभद्रः.  बुधः. 
रौहिष 2 तृणविशेषः.  मृगभेदः. 
लक्ष 3 लक्ष्यम्.  व्याजम्.  लक्षसङ्ख्या. 
लक्ष्मण 2 चिह्नम्.  श्रीमान्. 
लक्ष्मन् 2 चिह्नम्.  प्रधानम्. 
लक्ष्मी 3 लक्ष्मी.  ऋद्ध्याख्यौषधिः.  धनसमृद्धिः. 
लक्ष्य 2 स्वरूपाच्छादनम्.  लक्ष्यम्. 
लघु 4 शीघ्रम्.  स्पृक्का.  अल्पम्.  यथेप्सितम्. 
लता 6 लता.  शाखा.  प्रियङ्गुवृक्षः.  कुन्दभेदः.  स्पृक्का.  ज्योतिष्मती. 
लपित 2 वचनम्.  उक्तम्. 
ललाटिक 2 कार्याक्षमः.  प्रभोर्भावदर्शिः. 
ललाम 5 पुच्छम्.  पुण्ड्रम्.  अश्वभूषा.  प्राधान्यम्.  पताका. 
लव 2 सूक्ष्मम्.  छेदनम्. 
लवण 2 लवणरसः.  लवणम्. 
लाङ्गली 2 जलपिप्पली.  नालिकेरः. 
लालसा 3 अतिप्रीतिः.  प्रार्थना.  औत्सुक्यम्. 
लिङ्ग 2 चिह्नम्.  पुरुषलिङ्गः. 
लिप्त 2 लिप्तम्.  भक्षितम्. 
लीला 4 स्त्रीणाम् श्रृङ्गारभावजाः क्रिया.  क्रीडा.  विलासम्.  क्रिया. 
लुब्धक 2 मृगवधाजीवः.  व्याघ्रः. 
लोक 2 लोकः.  जनः. 
लोल 2 चलनम्.  सतृष्णः. 
लोह 3 अगरु.  लोहः.  सर्वधातवः. 
लोहित 2 रक्तवर्णः.  रक्तम्. 
वंश 2 वेणुः.  वंशः. 
वक्तव्य 2 गर्ह्यः.  अधीनः. 
वक्र 2 चक्राकारेण जलानामधोयानम्.  वक्रम्. 
वज्र 2 इन्द्रस्य वज्रायुधम्.  हीरकः. 
वञ्चक 2 जम्भूकः.  परप्रतारकस्वभावः. 
वञ्जुल 3 तिनिशः.  वेतसः.  अशोकः. 
वत्स 4 उरस्.  वृषभवत्सः.  सद्योजातवृषभवत्सः.  वर्षम्. 
वत्सर 2 द्वाभ्यामयनाभ्यां नाम-द्वादशमासाः.  संवत्सरः. 
वदान्य 2 दानसूरः.  वल्गुवाक्. 
वधू 4 स्पृक्का.  स्त्री.  पुत्रभार्या.  पत्नी. 
वन 2 जलम्.  वनम्. 
वनिता 2 स्त्री.  जनितात्यर्थानुरागा. 
वपा 2 बिलम्.  शुद्धमांसस्नेहः. 
वप्र 3 परिखोद्धृतमृत्तिकाकूटः.  क्षेत्रम्.  सीसकम्. 
वमथु 2 वमनम्.  शुण्डानिर्गतजलम्. 
वयःस्था 3 आमलकी.  ब्रम्ही.  वायसोली. 
वयस् 2 पक्षी.  बाल्यादिः. 
वर 5 कुङ्कुमम्.  वेष्टनसम्भक्तिः.  देवाद्वृतः.  मनाक्प्रियः.  श्रेष्ठः. 
वरटा 2 हंसस्त्री.  वरटा. 
वरण 4 वरुणः.  यष्टिकाकण्टकादिरचितवेष्टनम्.  वरणः.  सेतुः. 
वरत्रा 2 गजमध्यबन्धनचर्मरज्जुः.  चर्ममयरज्जुः. 
वरवर्णिनी 2 अत्यन्तोत्कृष्टस्त्री.  हरिद्रा. 
वराङ्ग 2 गुह्यदेशः.  शिरः. 
वराटक 2 पद्मबीजः.  रज्जुः. 
वरिष्ठ 2 ताम्रम्.  अतिशयेन पृथुः. 
वरीयस् 2 अत्यन्तम् ऊरुः.  अत्यन्तम् वरः. 
वरुण 3 वरुणः.  पश्चिमदिशायाः स्वामी.  वरणः. 
वर्च 2 प्रभा.  पुरीषम्. 
वर्ण 6 ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयवाचकः.  गजपृष्टवर्ती चित्रकम्बलः.  शुक्लादयः.  स्तुतिः.  ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयवाचकः.  अक्षरम्. 
वर्तक 2 पक्षिजातिविशेषः.  अश्वखुरम्. 
वर्तन 2 जीवनोपायः.  वर्तनशीलः. 
वर्त्मन् 2 मार्गः.  नेत्रच्छदः. 
वर्धन 2 वर्धनशीलः.  कर्तनम्. 
वर्ष 3 वर्षम्.  लोकधात्वंशः.  वत्सरः. 
वर्ष्मन् 2 देहः.  प्रमाणः. 
वलज 2 क्षेत्रम्.  पुरमार्गः. 
वल्लभ 2 प्रियम्.  अधिकारी. 
वशा 3 हस्तिनी.  वन्ध्या गौः.  स्त्री. 
वशिर 2 गजपिप्पली.  लवणम्. 
वसति 2 रात्रिः.  वेश्मा. 
वसु 8 गणदेवता.  बकपुष्पम्.  द्रव्यम्.  अग्निः.  किरणः.  देवेष्वेकः.  धनम्.  रत्नम्. 
वसुक 2 अर्कः.  शाम्भरलवणम्. 
वह्नि 2 अग्निः.  आग्नेयदिशायाः स्वामी. 
वा 4 उपमा.  विकल्पः.  साम्यम्.  निश्चयार्थः. 
वाक्पति 2 बृहस्पतिः.  पटुवचनम्. 
वाजिन् 3 पक्षी.  अश्वः.  बाणः. 
वाडव 3 बडवाग्निः.  ब्राह्मणः.  अश्वसमूहः. 
वाणि 2 सरस्वती.  तन्तुवानः. 
वाणिज्य 2 जीवनोपायमार्गः.  वणिक्कर्मः. 
वाणिनी 2 नर्तकी.  दूती. 
वातूल 2 वातिः.  वातासहः. 
वानप्रस्थ 2 मधूकः.  वानप्रस्थाश्रमी. 
वाम 2 प्रतिकूलम्.  सुन्दरम्. 
वामन 3 दक्षिणदिग्गजः.  ह्रस्वः.  ह्रस्वः. 
वार 3 दिवसः.  समूहः.  अवसरः. 
वाराही 2 शक्तिदेवता.  वाराहीकन्दम्. 
वारुणी 2 पश्चिमदिग्देशकालाः.  सुरा. 
वार्त 3 रोगनिर्मुक्तः.  निःसारम्.  अरोगः. 
वार्ता 3 वार्ता.  जीवनोपायः.  लोकप्रवादः. 
वार्धक 3 वृद्धसमूहः.  भावम्.  समूहः. 
वास 2 सभागृहम्.  वस्त्रम्. 
वासित 3 पक्षिशब्दः.  द्रव्यभावितवस्तु.  ग्राहितहिङ्ग्वादिगन्धव्यञ्जनादिः. 
वासिता 2 हस्तिनी.  स्त्री. 
वाह 2 अश्वः.  परिमाणः. 
वाहिनी 3 सेना.  वाहिनीसेना.  नदी. 
विकार 2 मनोविकारः.  प्रकृतेरन्यथाभावः. 
विकृत 2 बीभत्सरसः.  रोगी. 
विक्रम 2 अतिपराक्रमः.  क्रान्तिः. 
विग्रह 4 देहः.  राज्यगुणः.  युद्धम्.  विस्तारः. 
विटप 2 वृक्षविस्तारः.  तरुमूलम्. 
वितान 5 वितानम्.  विशालता.  यज्ञः.  तुच्छम्.  मदः. 
वितुन्नक 3 भूम्यामलकी.  धान्यकम्.  तुत्थाञ्जनम्. 
वित्त 3 द्रव्यम्.  प्रसिद्धः.  प्राप्तविचारः. 
विदित 2 अवगतम्.  अङ्गीकृतम्. 
विदुल 2 अम्बुवेतसः.  वेतसः. 
विद्वस् 2 विद्वान्.  विदत्. 
विधा 4 वेतनम्.  धनसम्पत्तिः.  विधिः.  भेदः. 
विधि 4 ब्रह्मा.  प्राक्तनशुभाशुभकर्मः.  विधानशास्त्रम्.  विधानम्. 
विधु 3 विष्णुः.  वायव्यदिशायाः ग्रहः.  चन्द्रः. 
विनायक 2 बुद्धः.  गणेशः. 
विनीत 2 सम्यग्गतिमान् वाजिः.  विनययुक्तः. 
विन्न 2 प्राप्तविचारः.  प्राप्तम्. 
विपणि 2 क्रय्यवस्तुशालापङ्क्तिः.  वणिक्पथः. 
विपादिका 2 दुर्विज्ञानार्थः प्रश्नः.  पादस्फोटनरोगः. 
विप्रलम्भ 2 अङ्गीकृतासम्पादनम्.  रागिणोर्वियोजनम्. 
विभावसु 2 अग्निः.  सूर्यः. 
विभ्रम 2 स्त्रीणाम् श्रृङ्गारभावजाः क्रिया.  अतस्मित्तज्ज्ञानम्. 
विरोचन 3 सूर्यः.  चन्द्रः.  अग्निः. 
विलेपन 2 गात्रानुलेपयोग्यसुगन्धिद्रव्यम्.  कुङ्कुमादिलेपनम्. 
विवध 2 पर्याहारः.  मार्गः. 
विवस्वत् 2 सूर्यः.  देवः. 
विविक्ति 2 पवित्रः.  विजनः. 
विशल्या 3 गुडूची.  अग्निशिखा.  दन्तिका. 
विशारद 2 विद्वान्.  सुप्रगल्भः. 
विश् 3 पुरीषम्.  वैश्यः.  मनुष्यः. 
विश्व 3 गणदेवता.  शुण्ठी.  समग्रम्. 
विश्वकर्मन् 2 देवशिल्पिः.  सूर्यः. 
विष 2 विषम्.  जलम्. 
विषय 5 विषयाः.  ग्रामसमुदायलक्षणस्थानम्.  आश्रयः.  शब्दादीन्द्रियम्.  यस्य यत् ज्ञातः तत्. 
विषाण 2 पशुशृङ्गः.  इभदन्तः. 
विष्टर 3 पीठाद्यासनम्.  वृक्षः.  दर्भमुष्टिः. 
विस्तार 2 वृक्षविस्तारः.  विस्तारः. 
विस्रम्भ 2 विश्वासः.  प्रणयम्. 
विहायस् 3 आकाशः.  आकाशः.  पक्षी. 
वीकाश 2 प्रकाशः.  विजनः. 
वीर 3 नवरसेष्वेकः.  वीररसः.  शूरः. 
वीर्य 4 अतिशयिताध्यवसायः.  रेतस्.  बलम्.  प्रभावः. 
वीवध 2 पर्याहारः.  मार्गः. 
वृक 2 वृकः.  मूषकः. 
वृकधूप 2 दशाङ्गादिधूपः.  सरलद्रवः. 
वृक्षादनी 2 वृक्षरुहा.  वृक्षभेदनायुधम्. 
वृजिन 3 पापम्.  वक्रम्.  केशः. 
वृत्त 6 वृत्तम्.  कृतावरणः.  चरित्रम्.  पद्यम्.  अतीतः.  दृढम्. 
वृत्तान्त 4 वार्ता.  भेदः.  कार्त्स्न्यम्.  प्रकरणम्. 
वृत्ति 3 जीवनोपायः.  वेष्टनसम्भक्तिः.  कैशिक्याद्याः. 
वृत्र 3 अन्धकारः.  शत्रुः.  वृत्रासुरः. 
वृथा 2 अविधिः.  व्यर्थकम्. 
वृद्ध 2 शैलेयम्.  वृद्धः. 
वृद्धि 4 वृद्ध्याख्यौषधिः.  अष्टवर्गाणां वृद्धिः.  वृद्धिः.  विद्वान्. 
वृन्दारक 3 देवः.  मुख्यः.  रूपिः. 
वृश्चिक 2 ऊर्णादिभक्षककृमिविशेषः.  वृश्चिकः. 
वृष 9 राशिः.  धर्मः.  वाशा.  ऋषभाख्यौषधिः.  वृषभः.  मूषकः.  श्रेष्ठः.  सुकृतः.  शुक्रलः. 
वृषाकपायी 2 लक्ष्मी.  पार्वती. 
वृषाकपि 2 विष्णुः.  शिवः. 
वृष्णि 2 किरणः.  मेषः. 
वेग 2 अविच्छेदेन जलादिप्रवृत्तिः.  वेगः. 
वेणी 3 देवतालः.  कचोच्चयः.  नदीभेदः. 
वेधस् 2 ब्रह्मा.  विष्णुः. 
वेला 3 अब्ध्यम्बुविकृतिः.  मर्यादा.  समयः. 
वेल्लित 2 वक्रम्.  ईषत्कम्पितः. 
वैणव 2 वेणोः फलम्.  वैष्णवदण्डः. 
वैदेहक 2 वणिक्.  वैश्यात् ब्राह्मण्यामुत्पन्नः. 
वैशाख 2 वैशाखमासः.  मन्थनदण्डः. 
व्यग्र 2 व्यासक्तः.  आकुलः. 
व्यञ्जन 4 चिह्नम्.  दाढिका.  दध्यादिव्यञ्जनम्.  अवयवविशेषः. 
व्यसन 4 भ्रंशः.  कामजदोषः.  कोपजदोषः.  विपत्. 
व्याज 2 कपटः.  स्वरूपाच्छादनम्. 
व्याड 2 सर्पः.  मांसात्पशुः. 
व्याधि 2 कुष्ठः.  रोगः. 
व्याल 3 सर्पः.  वक्राशयः.  सर्पः. 
व्यास 2 व्यासः.  विस्तारः. 
व्युत्थान 2 प्रतिरोधः.  विरोधाचरणम्. 
व्युष्टि 2 फलम्.  समृद्धिः. 
व्यूढ 2 संहतः.  विन्यस्तः. 
व्यूह 2 समूहः.  सैन्यव्यूहः. 
व्रज 3 समूहः.  गवां स्थानम्.  मार्गः. 
व्रज्या 2 अटनम्.  प्रयाणम्. 
व्रतति 2 लता.  विशालता. 
व्रीहि 2 व्रीहिः.  धान्यम्. 
शकुन 2 आकाशः.  पक्षी. 
शकुन्त 2 पक्षी.  भासः. 
शकुलादनी 2 कटुरोहिणी.  जलपिप्पली. 
शक्ति 2 सामर्थ्यम्.  कासूः. 
शक्र 2 इन्द्रः.  कुटजः. 
शङ्कु 3 जलजन्तुविशेषः.  शाखापत्ररहिततरुः.  बाणाग्रायुधविशेषः. 
शङ्ख 6 विशेषनिधिः.  विशेषनिधिः.  शङ्खः.  नखाख्यगन्धद्रव्यम्.  ललाटास्थिः.  सामान्यनिधिः. 
शण्ढ 2 नपुंसकम्.  अन्तःपुरचारिणनपुंसकाः. 
शतपर्विका 2 वचा.  दूर्वा. 
शत्रु 2 स्वदेशाव्यवहितदेशराजा.  शत्रुः. 
शब्द 3 श्रोत्रेन्द्रियविषयः.  व्याकरणादिशास्त्रवाचकः.  शब्दः. 
शमन 2 यमः.  यज्ञार्थं पशुहननम्. 
शमी 2 शमीवृक्षः.  शिम्बा. 
शम्बर 2 जलम्.  मृगभेदः. 
शम्भु 2 शिवः.  ब्रह्मा. 
शयन 2 निद्रा.  शय्या. 
शर 2 गुन्द्रः.  बाणः. 
शरण 2 रक्षिता.  गृहम्. 
शरद् 3 आश्विनकार्तिकाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः.  संवत्सरः.  वत्सरः. 
शर्करा 3 अश्मप्रायमृदधिकदेशः.  शर्करा.  कर्परांशः. 
शल्क 2 खण्डमात्रम्.  वृक्षत्वक्. 
शल्य 3 मयनफलवृक्षः.  शल्यः.  बाणाग्रायुधविशेषः. 
शश्वत् 4 पुनः.  सहार्थः.  पौनःपुन्यः.  निरन्तरम्. 
शस्त 2 शुभम्.  स्तुतम्. 
शस्त्र 2 शस्त्रायुधम्.  लोहः. 
शात 2 आनन्दः.  शाणादिना तीक्ष्णीकृतम्. 
शाद 2 कर्दमः.  नूतनतृणम्. 
शाप 2 सुरपानादि मिथ्या पापोद्भवनम्.  शापवचनम्. 
शार 2 वायुः.  नानावर्णाः. 
शारद 3 सप्तपर्णः.  प्रत्यग्रः.  अप्रतिभः. 
शार्वर 2 घनान्धकारः.  परद्रोहकारी. 
शाल 2 शालमत्स्यः.  वृक्षः. 
शाला 2 सभागृहम्.  प्रधानशाखा. 
शालावृक 3 वानरः.  जम्भूकः.  शुनकः. 
शालेय 2 मधुरिका.  कलमाद्युत्पत्तियोग्यक्षेत्रम्. 
शास्त्र 2 आज्ञा.  ग्रन्थम्. 
शिखर 2 पर्वताग्रः.  शिखरम्. 
शिखरिन् 2 पर्वतः.  वृक्षः. 
शिखा 4 अग्निज्वाला.  मयूरशिखा.  शिरोमध्यस्थचूडा.  किरणः. 
शिखिन् 2 मयूरः.  अग्निः. 
शिग्रु 2 शिग्रुः.  वास्तुकादिशाकः. 
शिति 2 शुल्कवर्णः.  कृष्णवर्णः. 
शिपिविष्ट 3 शिवः.  खलः.  दुश्चर्मः. 
शिरस् 3 शिखरम्.  शिरः.  गजमस्तकौ. 
शिला 2 द्वारस्तम्भाधःस्थितकाष्ठम्.  पाषाणः. 
शिलीमुख 2 बाणः.  भ्रमरः. 
शिव 2 शिवः.  शुभम्. 
शिवा 5 पार्वती.  शमीवृक्षः.  हरीतकी.  भूम्यामलकी.  जम्भूकः. 
शिशिर 2 शीतलद्रव्यम्.  माघफाल्गुनाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. 
शीत 4 शैत्यम्.  शीतलद्रव्यम्.  वेतसः.  शेलुवृक्षः. 
शीतल 2 शीतलद्रव्यम्.  शणपर्णी. 
शीतशिव 3 मधुरिका.  शैलेयम्.  सिन्धुजलवणम्. 
शीर्षण्य 2 निर्मलकेशः.  शिरस्त्राणः. 
शील 3 सुस्वभावः.  स्वभावः.  सद्वृत्तम्. 
शुक 2 ग्रन्थिपर्णम्.  शुकः. 
शुक्त 2 अम्लरसः.  परुषम्. 
शुक्ति 2 शुक्तिका.  नखाख्यगन्धद्रव्यम्. 
शुक्र 5 अग्निः.  आग्नेयदिशायाः ग्रहः.  शुक्राचार्यः.  ज्येष्ठमासः.  रेतस्. 
शुक्ल 2 पूर्वपक्षः.  शुक्लवर्णः. 
शुचि 7 अग्निः.  आषाढमासः.  शुक्लवर्णः.  शृङ्गाररसः.  शुद्धामात्यः.  शुक्लवर्णयुक्तः.  शुद्धिः. 
शुद्धान्त 3 राज्ञां स्त्रीगृहम्.  कक्षान्तरम्.  नृपस्यासर्वगोचरप्रदेशः. 
शुभ्र 2 शुक्लवर्णः.  उद्दीप्तम्. 
शुल्क 2 शुल्कः.  स्त्रीधनम्. 
शुल्ब 2 ताम्रम्.  रज्जुः. 
शूल 2 रोगः.  शूलम्. 
शृङ्खल 2 पुंस्कटीभूषणम्.  गजशृङ्खला. 
शृङ्ग 4 पर्वताग्रः.  जीवकः.  पर्वतसमभूभागः.  प्राधान्यम्. 
शृङ्गार 2 नवरसेष्वेकः.  शृङ्गाररसः. 
शृङ्गी 3 मद्गुरस्य स्त्री.  अतिविषा.  ऋषभाख्यौषधिः. 
शैलूष 2 बिल्ववृक्षः.  नटः. 
शोण 2 अधिकरक्तवर्णः.  नदविशेषः. 
शोधित 2 केशकीटाद्यपनीयशोधितोन्नः.  अपनीतमलम्. 
शौरि 2 विष्णुः.  शनीः. 
श्याम 2 कृष्णवर्णः.  हरितवर्णः. 
श्यामा 4 प्रियङ्गुवृक्षः.  श्यामत्रिधारा.  शारिवा.  रात्रिः. 
श्रद्धा 2 सम्प्रत्ययः.  स्पृहा. 
श्रद्धालु 2 गर्भवशादभिलाषविशेषवती.  श्रद्धालुः. 
श्री 2 लक्ष्मी.  धनसमृद्धिः. 
श्रीपर्ण 2 अरणिः.  पद्मम्. 
श्रीमत् 2 तिलकवृक्षः.  श्रीमान्. 
श्रुत 2 अवधृतम्.  शास्त्रम्. 
श्रुति 4 वेदः.  कर्णः.  श्रवः.  वेदः. 
श्रेयसी 3 हरीतकी.  पाटा.  गजपिप्पली. 
श्रेयस् 3 धर्मः.  मोक्षः.  अतिशोभनः. 
श्लोक 2 पद्यम्.  कीर्तिः. 
श्वशुर 2 पत्युर्वा पत्न्याः वा पिता.  श्वश्रूश्वशुरौ. 
श्वशुर्य 2 पत्युः कनिष्ठभ्राता.  पत्नीभ्राता. 
श्वसन 2 वायुः.  मयनफलवृक्षः. 
श्वेत 3 शुक्लवर्णः.  रजतम्.  रूप्यकम्. 
षड्ग्रन्था 2 करञ्जभेदः.  वचा. 
षण्ड 3 अब्जादीनाम् समूहः.  नपुंसकम्.  साण्डवृषभः. 
संज्ञा 6 नाम.  बुद्धिः.  गायत्रीच्छन्दः.  हस्तादिनार्थसूचना.  नाम.  सूर्यपत्नी. 
संविद् 6 बुद्धिः.  अङ्गीकारः.  ज्ञानम्.  क्रियाकारः.  सम्भाषणम्.  युद्धम्. 
संसरण 3 राजमार्गः.  निष्प्रयाससैन्यगमनम्.  प्राण्युत्पादरूपसंसारम्. 
संस्कृत 2 कृत्रिमम्.  लक्षणोपेतम्. 
संस्तर 2 प्रस्तरम्.  यज्ञः. 
संस्त्याय 2 सन्निवेशः.  समूहः. 
संस्था 4 मर्यादा.  आधारः.  स्थितिः.  मृतिः. 
संस्थान 2 चतुष्पथम्.  सन्निवेशः. 
सकृत् 2 सह.  एकवारम्. 
सङ्कीर्ण 3 नानाजातीयसम्मिलितम्.  निचितम्.  अशुद्धः. 
सङ्कुल 2 विरुद्धार्थवचनम्.  नानाजातीयसम्मिलितम्. 
सङ्गर 4 क्रियाकारः.  प्रतिज्ञा.  विपत्.  युद्धम्. 
सङ्ग्राह 2 फलकमुष्टिः.  मुष्टिबन्धनम्. 
सङ्घात 2 नरकभेदः.  समूहः. 
सचिव 2 मन्त्री.  सहायकः. 
सज्जन 2 कुलीनः.  सैन्यरक्षणप्रहरिकादिः. 
सत् 6 विद्वान्.  अभ्यर्हितम्.  प्रशस्तम्.  विद्यमानम्.  साधुः.  सत्यम्. 
सत्त्व 5 गुणः.  शरीरवायुः.  वस्तु.  व्यवसायः.  जन्तुः. 
सत्य 3 सत्यवचनम्.  शपथः.  तथ्यम्. 
सत्र 4 आच्छादनम्.  यज्ञः.  सदादानम्.  वनम्. 
सन्तान 2 देववृक्षः.  वंशः. 
सन्धा 3 सन्ध्या.  प्रतिज्ञा.  मर्यादा. 
सन्धि 2 राज्यगुणः.  सन्धानम्. 
सन्नय 2 पश्चादवस्थायिबलम्.  समूहः. 
सपदि 2 तत्क्षणम्.  तत्क्षणम्. 
सप्तला 2 नवमालिका.  सप्तला. 
सप्तार्चिस् 2 अग्निः.  अग्निः. 
सभा 3 सभागृहम्.  सभा.  सभ्यम्. 
सभ्य 2 कुलीनः.  सामाजिकाः. 
सम 3 सदृशः.  समग्रम्.  सह. 
समङ्गा 2 मञ्जिष्टा.  खदिरा. 
समज्या 2 कीर्तिः.  सभा. 
समय 6 समयः.  आचारः.  कालः.  सम्भाषणम्.  शपथः.  सिद्धान्तः. 
समया 3 मध्यम्.  समीपः.  सामीप्यम्. 
समर्थ 3 अन्योन्यसम्बद्धार्थः.  हितम्.  शक्तिस्थः. 
समाधि 4 अङ्गीकारः.  मनोनिग्रहः.  समर्थनम्.  धान्यादिसञ्चयः. 
समान 5 शरीरवायुः.  सदृशः.  एकः.  समः.  सत्. 
समिति 4 सभा.  युद्धम्.  सङ्गम्.  सङ्गरम्. 
समित् 2 यागादौ हूयमानकाष्ठम्.  युद्धम्. 
समीरण 2 वायुः.  जम्बीरः. 
समुदाय 2 समूहः.  युद्धम्. 
समुद्गिरण 2 उन्नयनक्रिया.  वान्तान्नः. 
समुद्रान्ता 3 धन्वयासः.  कार्पासी.  स्पृक्का. 
समुन्नद्ध 2 पण्डितम्मन्यः.  गर्वितः. 
सम्पराय 3 आयतिः.  विपत्.  युद्धम्. 
सम्भ्रम 2 हर्षादिना कर्मसु त्वरणम्.  त्वरा. 
सरल 2 सरला.  उदारमनः. 
सरस्वती 3 सरस्वती.  नदी.  सरस्वती नदी. 
सरस्वत् 2 समुद्रः.  नदविशेषः. 
सर्ग 5 स्वभावः.  निर्मोक्षः.  निश्चयः.  अध्यायभेदः.  सृष्टिः. 
सर्व 2 शिवः.  समग्रम्. 
सर्वज्ञ 2 बुद्धः.  शिवः. 
सर्वतोभद्र 2 ईश्वरगृहविशेषः.  निम्बः. 
सहस् 4 मार्गशीर्षामासः.  सामर्थ्यम्.  बलम्.  मार्गः. 
सहा 2 कुमारी.  काकमुद्गा. 
साक्षात् 2 प्रत्यक्षः.  तुल्यम्. 
साति 2 समापनम्.  दानम्. 
सादिन् 2 अश्वारोहः.  सारथिः. 
साधन 8 अनुव्रज्या.  गतिः.  मारणम्.  मृतसंस्कारः.  निर्वर्तनम्.  उपकरणम्.  उपपादनम्.  द्रव्यम्. 
साधारण 2 सदृशः.  साधारणम्. 
साधीयस् 2 अत्यन्तम् साधुः.  अत्यन्तम् बाढः. 
साधु 3 कुलीनः.  मनोरमम्.  रम्यम्. 
सामन् 3 सामवेदः.  उपायाः.  सामः. 
सामान्य 2 घटत्वादिजातिः.  साधारणम्. 
सामि 2 अर्धः.  जुगुप्सितः. 
साम्प्रतम् 2 उचितम्.  अस्मिन्काले. 
सायक 2 बाणः.  खड्गः. 
सायम् 2 दिनान्तः.  दिनान्तः. 
सार 5 वृक्षकोमलत्वक्.  बलम्.  स्थिरांशः.  न्याय्यम्.  वरः. 
सारङ्ग 3 चातकपक्षी.  हरिणः.  शबलम्. 
सारस 2 पद्मम्.  सारसः. 
सारसन 2 स्त्रीकटीभूषणम्.  दार्ढ्यार्थं कञ्चुकोपरि बद्धः. 
सार्वभौम 2 उत्तरदिग्गजः.  चक्रवर्ती. 
साल 2 यष्टिकाकण्टकादिरचितवेष्टनम्.  सालवृक्षः. 
साहस्र 2 सहस्रभटनेता.  सहस्राणां समूहः. 
सिंही 2 वाशा.  भण्डाकी. 
सिकता 2 वालुकाबहुलदेशः.  वालुका. 
सित 4 शुक्लवर्णः.  शुक्लाश्वः.  बद्धः.  समाप्तः. 
सिता 3 श्वेतनिर्गुण्डी.  कृष्णभूकूश्माण्डः.  शर्करा. 
सिद्ध 2 देवयोनिः.  सिद्धः. 
सिन्धु 4 समुद्रः.  नदी.  नदविशेषः.  देशः. 
सु 2 अतिशयः.  पूजनम्. 
सुगन्धि 2 इष्टगन्धः.  वालुकाख्यगन्धद्रव्यम्. 
सुत 2 पुत्रः.  राजा. 
सुधा 3 अमृतम्.  लेपः.  सीहुण्डः. 
सुमनस् 3 देवः.  पुष्पम्.  मालती. 
सुरभि 3 चैत्रवैशाखाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः.  इष्टगन्धः.  गौः. 
सुवर्ण 2 हेम्नो़क्षमानः.  सुवर्णम्. 
सुवहा 5 कृष्णनिर्गुण्डी.  रास्ना.  हंसपदी.  सल्लकी.  एलापर्णी. 
सुषवी 2 कारवेल्लः.  कृष्णवर्णजीरकः. 
सुषिर 3 वंशादिवाद्यम्.  बिलम्.  भूरन्ध्रम्. 
सुष्ठु 2 अतिशयः.  प्रशंसनम्. 
सुहृद् 2 मित्रम्.  मित्रम्. 
सूक्ष्म 2 सूक्ष्मम्.  अध्यात्मम्. 
सूत 4 सारथिः.  पारदः.  क्षत्रियाद्ब्राह्मण्यामुत्पन्नः.  तक्षः. 
सूर 2 शनीः.  सूर्यः. 
सृष्टि 2 बहूनि.  निश्चितम्. 
सेतु 2 सेतुः.  वरणः. 
सेनानी 2 कार्तिकेयः.  सैन्याधिपतिः. 
सैकत 2 वालुकामयतडम्.  वालुकाबहुलदेशः वस्तु च. 
सैनिक 2 सेनारक्षकः.  सेनायां समवेतः. 
सैन्धव 2 अश्वः.  सिन्धुजलवणम्. 
सैन्य 2 सेनायां समवेतः.  सेना. 
सोमवल्क 2 श्वेतखदिरः.  कुम्भी. 
सौगन्धिक 3 शुक्लकल्हारम्.  तृणविशेषः.  गन्धकः. 
सौम्य 3 बुधः.  सोमदैवतम्.  सुन्दरम्. 
सौरि 2 विष्णुः.  शनीः. 
सौवर्चल 2 मधुरलवणम्.  स्वर्जिकाक्षारः. 
सौवीर 3 बदरीफलम्.  काञ्जिकम्.  सौवीराञ्जनम्. 
स्कन्ध 3 वृक्षमूलमारभ्य शाखावधिभागः.  भुजशिरः.  समुदायः. 
स्तम्ब 2 स्कन्धरहितवृक्षः.  यवादीनां मूलम्. 
स्तम्भ 2 जडीभावः.  स्तम्भः. 
स्तोम 3 समूहः.  स्तुतिः.  यज्ञः. 
स्थपति 2 बृहस्पतियागकर्ता.  कारुभेदः. 
स्थाणु 2 शिवः.  शाखापत्ररहिततरुः. 
स्थान 3 अष्टवर्गाणां स्थितिः.  अवकाशः.  स्थितिः. 
स्थिति 2 मर्यादा.  आसनम्. 
स्थिरा 2 भूमिः.  सालपर्णी. 
स्थूणा 3 लोहप्रतिमा.  स्तम्भः.  वेश्मा. 
स्थूल 2 स्थूलम्.  जडम्. 
स्थूलोच्चय 2 असाकल्यम्.  गजानां मध्ये गतः. 
स्निग्ध 3 तुल्यवयस्कः.  स्निग्धम्.  वत्सलः. 
स्पर्श 2 त्वगिन्द्रियविषयः.  सन्तप्तः. 
स्पर्शन 2 वायुः.  दानम्. 
स्पश 2 चारपुरुषः.  अभिमरः. 
स्फुट 2 प्रफुल्लितवृक्षः.  स्पष्टम्. 
स्म 2 पादपूरणम्.  अतीतः. 
स्मृति 2 धर्मशास्त्रम्.  स्मरणम्. 
स्यन्दन 2 तिनिशः.  रथः. 
स्यूत 2 धान्यादिभरणार्थं वस्त्रादिनानिर्मितस्यूतः.  तन्तुसन्तम्. 
स्रोतस् 3 अकृत्रिमजलवाहनम्.  इन्द्रियम्.  निम्नगारयः. 
स्व 4 सगोत्रः.  आत्मा.  धनम्.  आत्मीयम्. 
स्वरु 4 इन्द्रस्य वज्रायुधम्.  बाणः.  यज्ञः.  यूपखण्डः. 
स्वरूप 3 स्वभावः.  बुधः.  मनोरमम्. 
स्वर् 2 स्वर्गः.  परलोकः. 
स्वर्भानु 2 नैऋतदिशायाः ग्रहः.  राहुः. 
स्वस्ति 3 आशीः.  क्षेमम्.  पुण्यादिः. 
स्वादु 2 मधुरम्.  यथेप्सितम्. 
स्वादुकण्टक 2 विकङ्कतः.  गोक्षुरकः. 
स्वामिन् 2 राजा.  अधिपतिः. 
स्वाहा 2 अग्नेः प्रिया.  देवहविर्दानम्. 
स्वित् 2 प्रश्नः.  वितर्कः. 
स्वैर 2 अलसः.  स्वच्छन्दः. 
हंस 2 सूर्यः.  हंसः. 
हनु 2 अञ्जनकेश्याख्यद्रव्यम्.  कपोलाधोभागः. 
हन्त 4 आनन्दः.  करुणरसः.  वाक्यारम्भः.  विषादः. 
हरि 14 सर्पः.  सिंहः.  विष्णुः.  सूर्यः.  चन्द्रः.  वायुः.  यमः.  इन्द्रः.  किरणः.  अश्वः.  शुकः.  वानरः.  मण्डूकः.  कपिलवर्णः. 
हरिचन्दन 2 देववृक्षः.  चन्दनविशेषः. 
हरिण 3 पीतसंवलितशुक्लः.  हरिणः.  अजिनजातीयमृगः. 
हरिणी 3 हरितवलयः.  हेमप्रतिमा.  मृगी. 
हरित् 2 दिक्.  हरितवर्णः. 
हरीतकी 2 हरीतक्याः फलम्.  हरीतकी. 
हव 3 आह्वानम्.  आज्ञा.  यज्ञः. 
हविस् 2 हविः.  घृतम्. 
हस्त 4 विस्तृतकरः.  केशात्कलापार्थः.  हस्तः.  नक्षत्रनाम. 
हा 3 अर्तिः.  शुद्धिः.  विषादः. 
हायन 4 संवत्सरः.  किरणः.  वर्षम्.  व्रीहिभेदः. 
हार 2 शिवः.  मौक्तिकमाला. 
हाल 2 राजा.  सुरा. 
हास्य 2 नवरसेष्वेकः.  हास्यरसः. 
हि 3 अवधारणम्.  कारणम्.  पादपूरणम्. 
हिम 2 हिमम्.  शीतलद्रव्यम्. 
हिरण्य 3 द्रव्यम्.  घटिताघटितहेमरूप्यकम्.  सुवर्णम्. 
हिरुक् 2 वर्जनम्.  सामीप्यम्. 
हीन 3 उत्सृष्टम्.  ऊनः.  गर्ह्यः. 
हुम् 3 परिप्रश्नः.  वितर्कः.  तर्कः. 
हूति 2 आह्वानम्.  आह्वानम्. 
हृदय 2 मनस्.  हृदयकमलम्. 
हृद् 2 मनस्.  हृदयकमलम्. 
हृद्य 2 स्पष्टवचनम्.  प्रियम्. 
हेति 3 अग्निज्वाला.  आयुधम्.  रवेरर्चिः. 
हेमन् 2 मार्गपौषाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः.  सुवर्णम्. 
हेला 2 स्त्रीणाम् श्रृङ्गारभावजाः क्रिया.  अवमानितम्. 
हैमवती 4 पार्वती.  हरीतकी.  श्वेतमूलवचा.  स्वर्णक्षीरी. 
ह्रस्व 2 ह्रस्वः.  ह्रस्वः. 
ह्रादिनी 3 इन्द्रस्य वज्रायुधम्.  तडित्.  नदी. 
ह्लादिनी 3 सल्लकी.  इन्द्रस्य वज्रायुधम्.  तडित्.